BIBLIOGRAFIA FRAZEOLOGII, LEKSYKOGRAFII I REKLAMY

© Piotr Müldner-Nieckowski, Łukasz Müldner-Nieckowski, 2013-2019.

Z listy tej korzystają setki osób. Od wielu lat gromadzimy
tytuły i adresy publikacji przydatnych wszystkim,
którzy zajmują się frazeologią.
Są także wybrane ciekawe publikacje zagraniczne.
Ponieważ frazeologia masowo występuje w reklamie,
poszukaliśmy również piśmiennictwa z tej dziedziny.

Jeśli znasz jakieś inne pozycje (również strony internetowe),
napisz do nas - dodamy do tego wykazu.

 


Działy (wybierz)

1. Frazeologia, leksykografia i nauki pokrewne

2. Obcojęzyczne: Český, Deutsch, English, Français, Русский, Slovački, Slovenski...

3. Problemy językowe reklamy


1. Frazeologia, leksykografia i nauki pokrewne

 1. Adamiszyn Z., patrz: Gajda S., Adamiszyn Z.
 2. Ajdukiewicz K., O znaczeniu wyrażeń, 1931 (przedruk w:) Język i poznanie, t. l, Warszawa 1960.
 3. Ajdukiewicz K., Zdania pytajne, 1938 (przedruk w:) Język i poznanie, t. l, Warszawa 1960.
 4. Ampel T., Zdania podrzędne czasowe jako wykładnik charakterystyki temporalnej wypowiedzenia, w: Charakterystyka temporalna wypowiedzenia, Wrocław 1975.
 5. Andrejewicz U., Uwagi metodologiczne i terminologiczne na marginesie dystrybucyjnego opisu leksemów czasownikowych stanowiących komponent frazeologizmów polskich, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 9-21.
 6. Andrejewicz U., Funkcje składniowe wybranych frazeologizmów polskich z komponentem czasownikowym, Białostockie Archiwum Językowe, 2007, nr 7, s. 29-46.
 7. Anusiewicz J., Skawiński J.: Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 1996
 8. Apresjan J., Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej (w:) Semantyka i Słownik, Wrocław 1972.
 9. Apresjan J., Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1971.
 10. Apresjan J., Przedmiot i metody współczesnej semantyki językoznawczej (w:) Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, pod red. H. Kurkowskiej i A. Weinsberga, Warszawa 1979.
 11. Apresjan J.: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka (przeł. Kozłowska Z., Markowski A.), Warszawa 1995, 2000
 12. Arystoteles, Topiki, Bibl. Klasyków Filozofii 129, Warszawa 1978.
 13. Austin J. L., 1962, How to Do Things with Words, Oxford. Wyd. pol. Warszawa 1993.
 14. Awdiejew A., Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1986.
 15. Bąba S., Dziamska G., Liberek J.: Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1995
 16. Bąba S., Liberek J.: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Warszawa 1994
 17. Bąba S., Liberek J.: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001
 18. Bąba S., Walczak B.: Na końcu języka, Warszawa 1992
 19. Bąba S.: Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań 1987
 20. Bąba S.: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1945-1995, Poznań 1998;
 21. Bąba S.: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1996-2000, Poznań 2003
 22. Bąba S.: Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986
 23. Bąba S.: Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009
 24. Bajerowa I., Badania nad terminologią języków specjalnych (środowiskowych) (w:) Język i językoznawstwo polskie..., pod red. J. Riegera, M. Szymczaka, Wrocław 1982.
 25. Balowski M., Chlebda W. (red.): Frazeografia słowiańska, Opole 2001
 26. Bańko M. (red.): Inny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2000
 27. Bańko M., Krajewska M.: Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994
 28. Bańko M., Nowe definicje w nowym słowniku języka polskiego, "Poradnik Językowy" 1994, z. 9.
 29. Bańko M., Porządek alfabetyczny jak narzędzie leksykografa, w: Studia z polskiej leksykografii współczesnej, pod red. Z. Saloniego, Białystok 1987.
 30. Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001
 31. Bańko M., Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006
 32. Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2 (do lit. P), Warszawa 2000.
 33. Bartmiński J. (red.), Językowy obraz świata, Lublin 2004.
 34. Bartmiński J., Definicja leksykograficzna a opis języka polskiego, w: Słownictwo w opisie języka polskiego, red. K. Polański, Katowice 1984.
 35. Bartmiński J., Słownik ludowych stereotypów językowych, Wrocław 1980.
 36. Bartmiński J., Stereotyp jako pojęcie lingwistyczne, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, Warszawa 1985.
 37. Bartmiński J., Styl potoczny, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1995.
 38. Bartmiński J., Tokarski R., Definicja semantyczna: czego i dla kogo, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
 39. Bartmiński J., Tokarski R., Językowy obraz świata a spójność tekstu, w: Teoria tekstu, Wrocław 1986.
 40. Bartmiński J.: Folklor - język - poetyka, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990
 41. Bartol D.: Gwara studencka. "Poradnik Językowy" 1972, z. 1, s. 28 - 32
 42. Bartol D.: Społeczne uwarunkowania gwar środowiskowych. "Prace filologiczne" 1976, t. XXVI, s. 233 - 238
 43. Basaj M., Rytel D. (red): Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. T. I-V. Wrocław 1982-1988. T. I-V. Warszawa 1994.
 44. Bednarczuk L.: Nowomowa. Zarys problematyki i perspektywy badawcze, w: Nowomowa, Warszawa 1984
 45. Bellert I., Niektóre postawy modalne w interpretacji semantycznej wypowiedzeń, w: Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich, Wrocław 1971.
 46. Bernatt S.: Słowniczek morski, Toruń 1935
 47. Bierwisch M., Semantics, w: New Horizons in Linguistics, ed. J. Lyons, 1970, tłum. pol. w: Przegląd Humanistyczny 1986, z. 11/12.
 48. Bobrowski I.: Miejsce frazeologii w pewnym formalnym modelu gramatycznym, "Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska", Lublin 2000, t. 18, s. 41 - 48
 49. Bodek B., Buława M., Brzozowska R.: Praktyczny słownik frazeologiczny, Kraków 2001
 50. Bogusławski A., Język w słowniku, Wrocław 1987.
 51. Bogusławski A., O negacji, w: Słownik i semantyka, Wrocław 1975.
 52. Bogusławski A., Aspekt i negacja, Warszawa 2004.
 53. Bogusławski A., O nowomowie, Materiały Sesji Wydziału Filologicznego UJ, Kraków 1981.
 54. Bogusławski A., O wyrażeniach oznaczających zmianę, w: Semantyka i Słownik, Wrocław 1972.
 55. Bogusławski A., O zasadach rejestracji jednostek języka, "Poradnik Językowy" 1976, z. 8.
 56. Bogusławski A., Preliminaries for Semantic-Syntactic Description of Basic Predicative Expressions with Special Reference to Polish Verbs, w: O predykacji, Wrocław 1974.
 57. Bogusławski A., Presupozycje a negacja, w: Semantyka tekstu i języka, Wrocław 1976.
 58. Bogusławski A., Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa 1977
 59. Bogusławski A., Garnysz-Kozłowska T., Addenda do polskiej frazeologii, Warszawa 1979
 60. Bogusławski A., Wawrzyńczyk J.: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa. Warszawa 1993
 61. Bogusławski A., Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych, "Pamiętnik Literacki", 1973 64/3
 62. Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa 2005
 63. Bogusławski A., Myśli o gwiazdce i o regule, Warszawa 2009
 64. Bogusławski A., Przypomnienie przy okazji 40-lecia "Słownika" Doroszewskiego, w: Czterdzieści lat minęło... Nad "słownikiem Doroszewskiego", red. Wawrzyńczyk J., Warszawa 2009
 65. Bojar B., Polskie czasowniki ruchu, "Polonica" III, 1977.
 66. Boniecka B., O pojęciu modalności (przegląd problemów badawczych), Język Polski LVI, 1976.
 67. Boniecka B., Podstawowe typy struktur pytajnych polszczyzny mówionej, w: Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Wrocław 1978.
 68. Bożyczko Z.: Język złodziejski. Słownik złodziei kieszonkowych, w: Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Warszawa 1962
 69. Bralczyk J., Język polityki i polityka językowa, "Socjolingwistyka" l, 1977.
 70. Bralczyk J., Język polskich tekstów propagandowych, Warszawa 1986.
 71. Bralczyk J., O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice 1978.
 72. Bralczyk J.: O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Kraków 1986
 73. Broński M.: Totalitarny język komunizmu."Kultura", Paryż 1979, nr 12, s. 91 - 99
 74. Brzezina M.: Polszczyzna Żydów. Warszawa-Kraków 1986
 75. Burakowski T., Łyczywek R.: Słownik gwary sądowej. "Prawo i życie" 1960, nr 21, s. 5
 76. Buttler D., (red.), Słownik polskich form homonimicznych, Wrocław 1984.
 77. Buttler D., Iglikowska T., Kurkowska H., Satkiewicz H., Polskie terminy z zakresu leksykologii i leksykografii, BPTJ 1961, XX.
 78. Buttler D., Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa 1976.
 79. Buttler D., Koncepcje pola znaczeniowego, "Przegląd Humanistyczny" 1968, z. 2.
 80. Buttler D., Odmiany polskiej homonimii. "Poradnik Językowy", 1971 z. l-2.
 81. Buttler D., Polskie słownictwo potoczne, "Poradnik Językowy" 1977, z. 3-4.
 82. Buttler D., Problematyka badań nad homonimią, "Przegląd Humanistyczny" 1968, z. 3.
 83. Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa 1978.
 84. Buttler D., Słownik polskich homonimów całkowitych, Wrocław 1988.
 85. Buttler D., Struktura polskiego słownictwa potocznego, w: "Studia nad składnią polszczyzny mówionej", Wrocław 1978.
 86. Buttler D., Struktura znaczeniowa wyrazów, "Prace Filologiczne" XXVI, 1976.
 87. Buttler D., Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny, w: Współczesna polszczyzna..., red. H. Kurkowska, Warszawa 1981.
 88. Buttler D., Typy polisemii przymiotników polskich, "Slavia" 49, 1980.
 89. Buttler D., Słownictwo środowiskowo-emocjonalne we współczesnej polszczyźnie. "Poradnik Językowy" 1959, z. 1 - 2, s. 68 - 78
 90. Buttler D., Wyrazy pochodzenia środowiskowego w nowym słownictwie polszczyzny ogólnej. "Poradnik Językowy" 1978, z. 9, s. 397 - 404
 91. Cegieła A., Markowski A.: Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982
 92. Cegieła A.: Słowniczek gwary teatralnej, Wrocław 1978
 93. Charakterystyka temporalna wypowiedzenia, Wrocław 1975.
 94. Chlebda W., Elementy frazematyki. Wstęp do frazeologii nadawcy. Opole 1991, Łask 2003
 95. Chlebda W., Frazematyka, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 335-342
 96. Chlebda W., Nazywanie w spolaryzowanych przestrzeniach semantycznych, w: Problemy nominacji językowej 2, red. M. Blicharski, Katowice 1983.
 97. Chlebda W., Oksymoron. Z problemów językowego poznania rzeczywistości, Opole 1985.
 98. Chlebda W., Frazeologia w świetle zagadnień społecznej psychologii języka (zarys problemu), Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXV, Opole 1986.
 99. Chlebda W., Pojęcie frazematyki w kręgu zagadnień przekładoznawstwa, w: Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie poznawczym, red. M. Łesiowa, Lublin 1987.
 100. Chlebda W., Losy frazemów biblijnych w języku polskim i rosyjskim, w: Musica Antiqua Europae Orientalis VIII, vo. 2, red. A. Bezwiński, E. Harendarska, Bydgoszcz 1988.
 101. Chlebda W., Polska frazeologia familijna. Wprowadzenie do zagadnienia, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V, 1988.
 102. Chlebda W., Kilka słów o dosłowności, Zeszyty Nauk. WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXVII, Opole 1988.
 103. Chlebda W., Tytuły jako obiekt frazeologii, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, Filologia Rosyjska, 12, 1989.
 104. Chlebda W., Teoria frazeologiczna a nauczanie języka obcego, "Prace Językoznawcze", 15, 1989.
 105. Chlebda W. Tekstowe wskaźniki frazeologiczności w wypowiedziach polskich, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury, seria B, 24, Opole 1993, s. 5-14.
 106. Chlebda W., Król bywa nagi. Między cytatem i skrzydlatym słowem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, XVIII, Lublin 2000, s. 85-92.
 107. Chlebda W., Poszukiwanie idiomatykonu, w: Problemy Frazeologii Europejskiej V, Lublin 2002, s. 9-20.
 108. Chlebda W., Frazeologia polska minionego wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001.
 109. Chlebda W., Frazeografia polska przełomu wieków XXi XXI, w: Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa, red. S. Gajda, A. Vidović Muha, Opole 2003, s. 251-279.
 110. Chlebda W., Mokijenko W.M., Szuleżkowa S.G.: Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów, Leksem, Łask 2003.
 111. Chlebda W., Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej, Problemy Frazeologii Europejskiej VI, Lublin 2004, s. 11-20.
 112. Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.
 113. Chlebda W., patrz też: Lewicki, Chlebda... Balowski, Chlebda...
 114. Chomsky N., Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge (1965), tłum. pol. Zagadnienia teorii składni, Wrocław 1982.
 115. Cowie A. P (ed.): Phraseology: theory, analysis and applications, Clarendon Press, Oxford 1998
 116. Cygal-Krupa Z., Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986.
 117. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R.: Słownik synonimów, Warszawa 1993
 118. Dąbrówka A., Geller E.: Słownik antonimów, Warszawa 1995
 119. Dejna K.: Ile mamy języków polskich?, "Język Polski" 1980, nr 1, s. 30 - 43
 120. Dejna K.: W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon, w: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 1953, t. III, s. 151 - 156
 121. Dembowski K.: Słownik żeglarski, Warszawa 1952
 122. Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S.: Gramatyka języka polskiego. Pochodzenie języka polskiego. Fonetyka Fonologia. Skrypt dla studentów polonistyki (1), Warszawa 1993
 123. Dobrzyńska T., Metafora, Wrocław 1984.
 124. Doroszewski W. (red.): Słownik języka polskiego, t. I-XI, Warszawa 1969 - 1978
 125. Doroszewski W. O kulturę słowa, poradnik językowy. T. I-III, Warszawa 1962, 1969, 1979
 126. Doroszewski W., Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa 1970.
 127. Doroszewski W., Filozofia i socjologia Durkheima, w: Studia i szkice językoznawcze, Warszawa 1962.
 128. Doroszewski W., Kurkowska H. (red.): Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1973, 1994
 129. Doroszewski W., Na czym polega sens definiowania wyrazów, "Polonistyka" 1966, nr 3.
 130. Doroszewski W., O definiowaniu znaczeń wyrazów. Semantyka nauką pragmatyczną, "Poradnik Językowy" 1968, z. 5.
 131. Doroszewski W., Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa 1954.
 132. Dubisz S. (red.), Słowa w różnych kontekstach, Warszawa 1998.
 133. Dubisz S., Karaś H., Kolis N., Dialekty i gwary polskie. Leksykon, Warszawa 1995.
 134. Dubisz S., Rozwój współczesnej polszczyzny, Przegląd Humanistyczny 1995, z. 5.
 135. Dunaj B. (red.): Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa. Kraków 1979
 136. Dziamska-Lenart G.: Frazeografia polska. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2018
 137. Engelking A., Markowski A., Weiss E., Kwalifikatory w słownikach - próba systematyzacji, "Poradnik Językowy" 1989, z. 5.
 138. Faryno J., Struktura głęboka wykładnika "jeżeli..., to...", w: Semantyka i słownik, red. A. Wierzbicka, Wrocław 1972.
 139. Fernando, Ch., Idioms and idiomaticity / Describing English language, Oxford, Oxford University Press, 1996. (w tej pracy znajdziesz tez niezle omowione wczesniejsze podejscia - zwroc uwage na Adama Makkai. Jego praca w calowci to: Idiom structure in English z 1978 r.
 140. Firbas J., O pojęciu dynamiczności wypowiedzeniowej w teorii funkcjonalnej perspektywy zdania, w: Język i tekst, Wrocław 1974.
 141. Frazeologia.pl, http://frazeologia.pl, patrz: Müldner-Nieckowski P.
 142. Frege G., Über Sinn und Bedeutung, Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik 100, 1892; tłum. pol. w: Logika i język, Warszawa 1967.
 143. Gajda S., Adamiszyn Z. (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny. Materiały konferencji naukowej - Opole 20-22.09.1993 r., Opole 1994.
 144. Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
 145. Gajda S., Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon, Opole 1990.
 146. Galle H., Krasnowolski A.: M. Arcta słownik frazeologiczny. Poradnik dla piszących, Warszawa 1928, 193
 147. Geller E., Dąbrówka A., Stylistyczny słownik języka polskiego, Warszawa 2007
 148. Geremek B.: O językach tajemnych, "Teksty" 1980, nr 2, s. 13 - 36
 149. Gębka-Wolak M., Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
 150. Gębka-Wolak M., Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000
 151. Gębka-Wolak M., Zwroty idiomatyczne w świetle kryterium konotacji podmiotowej pozycji składniowej, [w:] Ścieżkami pięknej polszczyzny, red. Leonarda Mariak, Adrianna Seniów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 39-52
 152. Giermak-Zielińska T., Les expressions figées. Propositions pour un traitement contrastif, Instytut Romanistyki UW, Warszawa 2000
 153. Głowacka B.: Wyrażenia łowieckie w mowie potocznej, "Poradnik Językowy" 1949, z. 2. s. 20 - 28
 154. Głowińska K.: Popularny słownik frazeologiczny, (red. nauk. T. Piotrowski), Wilga, Warszawa 2001
 155. Głowiński M. (wybór): Wstęp, w: Język i społeczeństwo, Warszawa 1980
 156. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J.: Zarys teorii literatury, Warszawa 1972
 157. Godowska H., Leksem powinien - próba opisu znaczeń, w: Język - Teoria - Dydaktyka, Kielce 1987.
 158. Godyń J.: Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa 1995, 2006
 159. Gołąb Z., Próba klasyfikacji syntaktycznej czasowników polskich (na zasadzie konotacji), Biul. Pol. Tow. Językozn. 25, 1967.
 160. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
 161. Grant, Lynn - Bauer, Laurie, Criteria for Re-defining Idioms: Are we Barking up the Wrong Tree? Applied linguisitcs 2004 v.25 No. 1
 162. Grice H. P., Logic and Conversation, w: The Logic of Grammar, eds. D. Davidson, G. Harman, 1975; przedruk: Syntax and Semantics 3; tłum. pol. Przegląd Humanistyczny 1977.
 163. Grochowski M., Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych, "Polonica" IV, 1978.
 164. Grochowski M., Eksplikacje znaczeń czasowników ruchu, w: Semiotyka i struktura tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1973.
 165. Grochowski M., Pojęcie celu, Wrocław 1980.
 166. Grochowski M., Polskie partykuły, Wrocław 1986.
 167. Grochowski M., Semantyka a językoznawstwo i inne dziedziny humanistyki, Biul. Pol. Tow. Językozn. 39, 1982.
 168. Grochowski M., Składnia wyrażeń polipredykatywnych, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. l, Składnia, Warszawa 1984.
 169. Grochowski M., Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym, "Polonica" I, 1975.
 170. Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii (skrypt), Toruń 1982.
 171. Grochowski M.: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002
 172. Grochowski M.: Wielowyrazowe jednostki funkcyjne, w: Problemy Frazeologii Europejskiej V, 2002, s. 43-50
 173. Grochowski M.: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997
 174. Grochowski M.: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982
 175. Grodziński E., Jednoznaczność i wieloznaczność, "Poradnik Językowy", 1972, z. 4.
 176. Grodziński E., Wieloznaczność a homonimia, "Poradnik Językowy" 1972, z. 10.
 177. Grodziński E., Znaczenie słowa w języku naturalnym, Warszawa 1964.
 178. Gruchmanowa M., Witaszek-Samborska M., Żak-Święcicka M.: Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1986
 179. Grudniak M.: Gwara środowiskowa pracowników Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, Warszawa 1965
 180. Grzegorczykowa R., Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław 1975.
 181. Grzegorczykowa R., Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka, "Polonica" VIII, 1982.
 182. Grzegorczykowa R., Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej (w:) Język a kultura, Wrocław 1988.
 183. Grzegorczykowa R., Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978.
 184. Grzegorczykowa R., Warianty tekstowe znaczeń leksykalnych wyrazów, "Prace Filologiczne" XXXIII, 1986.
 185. Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. II, Warszawa 1995.
 186. Grzegorczykowa R., Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu (w:) Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 4, Warszawa 1972.
 187. Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002
 188. Grzenia J.: Frazeologia - twardy orzech do zgryzienia, "Postscriptum" nr 5; http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_05_12.html
 189. Grzenia J.: Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2003
 190. Grzenia J.: Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006
 191. Grzesiak R., Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej, Wrocław 1983.
 192. Guiraud P., Semantyka, Warszawa 1976.
 193. Guiraud P., Semiologia, Warszawa 1976.
 194. H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne, Warszawa 1979.
 195. Helbig G., Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Wrocław 1982.
 196. Hertz P., Kopaliński W.: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, Warszawa 1975
 197. Hjelmsley L., Prolegomena to a Theory of Language, Bloomington, 1953; tłum. pol. w: Językoznawstwo strukturalne, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, Warszawa 1979.
 198. Hockett, Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa 1968.
 199. Honowska M.: Język prasy jako osobliwy twór socjalny, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1972, t. 30
 200. Hoppe S.: Frazeologia łowiecka w języku ogólnopolskim, "Poradnik językowy" 1973, z. 7, s. 392 - 397
 201. Hoppe S.: Polski język łowiecki, Warszawa 1982
 202. Hoppe S.: Słownik języka łowieckiego, Warszawa 1967
 203. Huszcza R., O pewnych uniwersaliach w tematyczno-rematycznej strukturze zdania, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983.
 204. Ibis (Wróblewski A.): Byki i byczki, wybór i komentarze A. Markowski, Warszawa 1995
 205. Iglikowska T., Kurkowska H.: Mały słownik frazeologiczny. Z. 1, Czas, przestrzeń, ilość, liczba, stopień, Warszawa 1966
 206. Ignatowicz-Skowrońska J.: Związki frazeologiczne w reklamie prasowej, w: K. Handke i wsp. red., Polszczyzna a / i Polacy u schyłku XX wieku Warszawa 1994
 207. Iwanowski M.: Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Warszawa 2009.
 208. J.Cz. [krypt.]: Wyrażenia i wyrażonka... [brydżowe]. "Brydż" 1958, nr 4, s. 20.
 209. Jędrzejko E., Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Wrocław 1987.
 210. Jędrzejko E., Problemy predykacji peryfrastycznej, Katowice 2002
 211. Jędrzejko E., Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny. Katowice 1993
 212. Jędrzejko E., Składnia-style-teksty. Składniowe aspekty zróżnicowania i polszczyzny XX wieku. Katowice 2004
 213. Jędrzejko E., Z problemów składni frazeologizmów (w ujęciu generatywnego słownika czasowników polskich). W: Problemy frazeologii europejskiej. T. 1. Red. A.M. Lewicki. Warszawa 1996, s. 6-20.
 214. Jędrzejko E., Frazeologia w przestrzeni lingwistyki "integralnej". Annales UMCS. Vol. XVIII, Sectio FF. Red. A. Pajdzińska, Lublin 2000, s. 99-119.
 215. Kaczmarek L., Skubalanka T., Grabias S.: Słownik gwary studenckiej, Wrocław 1974
 216. Kalisz R., O leksykalizacji fraz nominalnych (w:) Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice 1984.
 217. Kallas K., Słowotwórstwo przymiotników, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2, Morfologia, Warszawa 1984.
 218. Kamińska-Szmaj I., Słowa na wolności [manipulacja językowa dziś], Wrocław 2006.
 219. Kania S., Tokarski J., Zarys leksykografii i leksykologii polskiej, Warszawa 1984.
 220. Kania S.: Grypsera. "Poradnik Językowy" 1972, z. 10, s. 597 - 602
 221. Kania S.: O argotyzmach we współczesnej polszczyźnie, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978, s. 125 - 131
 222. Kania S.: O polskiej gwarze szoferskiej, w: Socjolingwistyka, Warszawa-Kraków-Katowice 1981, t. 3, s. 105 - 121
 223. Kania S.: Słownik argotyzmów, Warszawa 1995
 224. Kania S.: Z badań nad słownictwem i frazeologią gwary uczniowskiej, w: Z teorii i praktyki dydaktyki języka polskiego, Katowice 1984, t. 5, s. 149 - 163
 225. Kania S.: Ze współczesnej gwary żołnierskiej, "Przegląd Humanistyczny" 1975, nr 4, s. 113 - 121
 226. Kania S.: Źródła słownictwa argots, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria VII. Warszawa 1988, s. 155 - 163
 227. Karamońska M.: Słownictwo aktorskie, "Język Polski" 1990, nr 3 - 4, s. 88 - 100
 228. Karolak S., Składnia wyrażeń predykatywnych, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. l, Składnia, Warszawa 1984.
 229. Karolak S.: Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa 2002
 230. Kida J.: Stylistyka, styl i jezyk artystyczny w edukacji polonistycznej, Rzeszów 1998
 231. Klemensiewicz Z., Kniaginowa M., Pisarek W.: Ależ tak się nie pisze..., Kraków 1969
 232. Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa 1953.
 233. Klemensiewicz Z.: O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa 1954
 234. Klemensiewicz Z.: Pogadanki o języku, Wrocław 1966
 235. Kłosińska K.: Słownik przysłów, czyli przysłownik. Świat Książki, Warszawa 2004
 236. Kłosińska K., patrz też: Mosiołek-Kłosińska K.
 237. Kniagininowa M., Pisarek W.: Poradnik językowy: podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji, Kraków 1969
 238. Kochan M.: Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002
 239. Kochman S.: Studia nad słownictwem i frazeologią słowiańską, Opole 2005
 240. Kosek I., O funkcji wykrzyknikowej wyrażeń frazeologicznych, 2004, human.uwm.edu.pl/polonistyka/P_J_2004/Kosek%20I.doc
 241. Kosek I., Z zagadnień leksykalizacji i derywacji - wyrażenia z segmentem na, 2001, human.uwm.edu.pl/polonistyka/P_J_2001/Iwona%20Kosek.doc
 242. Kosek I., Przyczasownikowe frazy przyimkowo-nominalne w zdaniach współczesnego języka polskiego, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999
 243. Kosek I., Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.
 244. Kosek I., Paradygmaty wyrażeń frazeologicznych (na wybranych przykładach), [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, red. A. Moroz, M. Wiśniewski, Toruń 2004, s. 183-191
 245. Kołodziejek E.: O gwarze marynarzy i subkulturze marynarskiej, w: Socjolingwistyka IX, Wrocław 1990, s. 129 - 139
 246. Komornicka A.M.: Słownik zwrotów i alucji biblijnych, Łódź 1994
 247. Kopaliński W.: Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985
 248. Kopaliński W.: Słownik symboli, Warszawa 1991
 249. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, 1995
 250. Kozarzewska E., Struktura semantyczna czasowników mówienia, w: Studia nad językiem polskim, Warszawa 1987.
 251. Koziara S.: Frazeologia biblijna w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001, Łask 2009
 252. Koziara S.: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Piśma Świętego, Kraków 2009
 253. Krasnowolski A., Systematyczna składnia języka polskiego, Warszawa 1897.
 254. Krasnowolski A.: Przenośnie mowy potocznej. Lwów 1905-1906
 255. Królikowska S.: O współczesnym słownictwie przestępców, "Zeszyty Naukowe Uniw. Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne", Łódź 1974, z. 110, s. 55 - 77
 256. Krzyżanowska A.: Polska i francuska frazeologia śmierci, Lublin 1999
 257. Krzyżanowska A.: Pronominalizacja i relatywizacja: dwie operacje na frazeologizmach, w: Problemy Frazeologii Europejskiej V, 2002, s. 51-60
 258. Krzyżanowski J. (red.): Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1-4, Warszawa 1969
 259. Krzyżanowski P., Nowak P. (red.): Manipulacja w języku, Lublin 2004.
 260. Kubicka E.: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o "Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego" Piotra Müldnera-Nieckowskiego, w: LingVaria 2009, rok. IV, nr 2(8), s. 33-46
 261. Kupiszewski P.: Język żołnierski, "Poradnik Językowy" 1987, z. 5, s. 273 - 281
 262. Kupiszewski W. (red.), Studia językoznawcze, Kielce-Warszawa 1998.
 263. Kurcz L., Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.
 264. Kurka A.: Słownik mowy złodziejskiej, Lwów 1899
 265. Kurkowska H. (red.): Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień. Warszawa 1981
 266. Kurkowska H., Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław 1954.
 267. Kurkowska H., O przedmiocie i działach leksykologii, "Prace Filologiczne" XXV, 1975.
 268. Kurkowska H., Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego, w: Współczesna polszczyzna..., Warszawa 1981.
 269. Kurkowska H., Skorupka S.: Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959, 2001
 270. Kurkowska H.: Polityka językowa a zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny, w: Socjolingwistyka 1. Polityka językowa, Katowice 1977, s. 17-25
 271. Kurkowska H.: Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego, w: Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska. Warszawa 1981
 272. Kuroń H.: Słownik rzemieślniczy. Warszawa 1974
 273. Kuryłowicz J., Współczesne językoznawstwo, w: Studia językoznawcze, Warszawa 1986
 274. Kurzowej Z., Śliwiński W. (red.), Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Warszawa 1994
 275. Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988
 276. Laskowski M., "Es gibt Sone und Solche". Phraseologismen als Mittel zur Charakterisierung der Personen im Kommunikationsprozess, w: Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 2002, 37, s. 124-131.
 277. Laskowski M., "Es rauschut gleich im Karton!", Weiter im Text: Einige Überlegungen zur kontextuellen Vernetzung der satzglied- und satzwertigen Phraseologismen, w: Texte in Kontexten, Hersg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra 2004
 278. Laskowski M., "Last, but not least". Untersuchungen zu Fremdwörtern und fremdsprachigen Wortverbindugen im phraseologischen Bestand des Deutschen und des Polnischen, w: Kontakty językowe w Europie Środkowej - Sprachkontakte in Mitteleuropa: konferencja nauk. w Olecku 23-24.06.2003. Olecko 2004.
 279. Laskowski M., Divergenz und Konvergenz der Homonymie und Polysemie im Bereich der Phraseologie, w: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 2000, 15, s. 123-139.
 280. Laskowski M., Eurapäische Pluralität in Phraseologismen mit Eigennamen im Deutschen und Polnischen und ihre Rolle im Fach Deutsch als Fremdsprache, w: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen, 2003, s. 61-74.
 281. Laskowski M., Inkluzja teorii frazeologicznych do praktyki nauczania języków obcych jako imperatyw lingwistyki konfrontatywnej, w: Neofilolog 2003, 22, s. 45-57.
 282. Laskowski M., Interkulturelle und interlinguale Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, w: Kommunikation für Europa: Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachenlernen: Materialien von der sprachwisseschaftlichen Konferenz Szczecin-Pobierowo, 07.09.-09.09.2003. Szczecin 2003.
 283. Laskowski M., Kulturgeschichte im Spiegel deutscher Phraseologie und Parömiologie am Beispiel des weihnachtlichen und österlichen Brauchtums, w: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage. Hradec Králové 2003.
 284. Laskowski M., Semantische und pragmatische Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, Zielona Góra, 2003.
 285. Laskowski M., Stereotype Zwillingsformeln, w: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 2000, 15, s. 111-122.
 286. Laskowski M., Substantiv-Verb-Kollokationen im Deutschen und im Polnischen. Ein Beitrag zum konventionellen Spracherwerb und Sprachgebrauch, w: Sprachkontakte und Literaturvermittlung: Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburstag. Zielona Góra 2001.
 287. Laskowski M., Zur didaktischen Potenz komparativer Pharaseologismen in der deutsch-polnischen Konfrontation, w: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage, Hradec Králové 2003.
 288. Lebda R., Szkolny słownik frazeologiczny, Kraków 2005.
 289. Laskowski R., Fleksja, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2, Morfologia, Warszawa 1984.
 290. Leibniz G. W., Tablice definicji, w: Słownik i semantyka, red. E. Janus, Wrocław 1975.
 291. Lewandowski A.: Gwara budowlanych. "Ceramik Lubuski" 1977, nr 3, s. 3
 292. Lewandowski A.: I budowlani nie gęsi... "Fundamenty" 1977, nr 30, s. 8
 293. Lewicki A.M., Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego; w: Problemy Frazeologii Europejskiej, red. A.M. Lewicki. Warszawa 1997
 294. Lewicki A.M.: Składnia związków frazeologicznych, Biul. Pol. Tow. Językozn., t. 40, 1983, s. 75-83 [tu: Klasyfikacja morfologiczno-syntaktyczna związków frazeologicznych]
 295. Lewicki A.M.: Słownik a gramatyka w leksykograficznym opisie związków frazeologicznych, w: Typy opisów gramatycznych języka, Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej, Jabłonna 15-17 XI 1983, s. 157-178
 296. Lewicki A.M.: Studia z teorii frazeologii, Łask 2003
 297. Lewicki A.M.: Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej: teoria zwrotu frazeologicznego, Katowice 1976
 298. Lewicki A.M.: Zakres frazeologii, w: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Materiały z konferencji, Łódź 1992
 299. Lewicki A.M.: Aparat pojęciowy frazeologii [w]: Z badań nad literaturą i językiem, red. Lech Ludorowski, Władysław Magnuszewski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych. Komisja Polonistyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1974, s. 136-151 [tu w zakończeniu artykułu słynna glosa Lewickiego: "Nie ma jednej frazeologii lub jeśli kto woli, frazeologia jest nauką wieloaspektową. Każda z odmian frazeologii zakłada inny sposób patrzenia na język i inne stawia sobie cele. Tylko wyraźne uświadamianie sobie punktu widzenia i celów może przynieść tej nauce trwałe osiągnięcia"].
 300. Lewicki A.M.: Aparat pojęciowy frazeologii, w: tegoż: Studia z teorii frazeologii, Leksem, Łask 2003, s. 13-31
 301. Lewicki A.M. (red.): Stałość i zmienność związków frazeologicznych. Lublin 1982
 302. Lewicki A.M., Chlebda W.: Frazeologia a religia, Warszawa 1997
 303. Lewicki A.M., Pajdzińska A.: Frazeologia, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II, red. J. Bartmiński, Współczesny język polski. Lublin 2001
 304. Lubaś W. (red.): Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, w: Materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dn. 20 - 21 czerwca 1974 r., Katowice 1976
 305. Lubaś W.: Dialektologia miejska. Przedmiot. Zakres. Metoda. "Język Polski" 1983, nr 4 - 5, s. 258 - 284
 306. Łuczaj A.: Zniewolony język. "Kultura". Paryż 1980, nr 12, s. 100 - 106
 307. Lyons J., Semantics, l, 2, Cambridge 1977; tłum. pol. Warszawa 1984-1989.
 308. Maćkiewicz J., Leksyka ogólna a terminologia - dwa sposoby opisywania świata, "Prace Filologiczne" 1992, XXVII.
 309. Majewska M., Z zagadnień homonimii składniowej - wyraz w kontekście składniowym, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce-Warszawa 1998.
 310. Majkowska G.: Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, Wrocław 1980
 311. Majkowska G.: Najnowsza warstwa frazeologii stylu publicystycznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin 2000, t. 18, s. 157 - 167
 312. Mała encyklopedia logiki, 1970, red. W. Marciszewski, Wrocław.
 313. Małek E., Wawrzyńczyk J.: Wokół kwestii komponentów latentnych informacji leksykograficznej w "Wielkiej encyklopedii PWN", Warszawa-Łódź 2010
 314. Małek E.: Filtry Wierzchonia jako narzędzie badawcze filologa, Łódź 2006
 315. Mańczak-Wohlfeld, Z historii rozwoju analizy składnikowej znaczenia leksykalnego, Przegląd Humanistyczny 1989.
 316. Mantzel Z.: Pokazać język, "Polityka" 1987, nr 21, s. 7
 317. Marciniak S.: Język wojskowy, Warszawa 1987
 318. Marciszewski W., Znaczenie, w: Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1970.
 319. Markiewicz H., Romanowski A.: Skrzydlate słowa, Warszawa 1990
 320. Markiewicz H., Romanowski A.: Skrzydlate słowa. Seria druga, Warszawa 1998
 321. Karkiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Wielka ksiega cytatów polskich i obcych, Kraków 2005
 322. Markowski A. (red.), Opisać słowa. Materiały konferencji "Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii" Warszawa 4-5 III 1992 r., Warszawa 1992.
 323. Markowski A. (red.): Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999
 324. Markowski A. (red.): Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa, 1995
 325. Markowski A., Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tle innych przeciwstawień leksykalnych, Wrocław 1986.
 326. Markowski A., Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I, II, Warszawa 1990.
 327. Markowski A., Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
 328. Markowski A.: Językoznawca radzi, Warszawa 1980
 329. Markowski A.: Polszczyzna znana i nie znana, Gdańsk 1999
 330. Markowski A.: Polszczyzna znana i nie znana, Warszawa 1993
 331. Markowski A.: Popularny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2001
 332. Markowski A.: Tyle trudnych słów, Warszawa 1995
 333. Masłowski J.: Polskie słownictwo lekarskie, Wrocław 1977
 334. Mayenowa R.: Poetyka opisowa. Opis utworu literackiego. Warszawa 1949
 335. Mazanek A., Wójtowicz J.: Idiomy polsko-włoskie, Warszawa 1993
 336. Michalski H., Morawski J.: Słownik gwary więziennej, Warszawa 1971
 337. Mielczarek A., Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej, Warszawa 1972.
 338. Mielczarek A.: Z zagadnień słownictwa wojskowego, Warszawa 1976
 339. Milewska B.: Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2003
 340. Milewska B.: Słownik polskich przyimków wtórnych, Gdańsk 2003
 341. Milewski S.: Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego, "Poradnik Językowy" 1971, z. 2, s. 91 - 101
 342. Mindak J., Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne z parafrazą przymiotnikową, Wrocław 1983.
 343. Miodek J. (red. przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego): Mowa rozświetlona myślą: świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wroc aw 1999
 344. Miodek J.: ABC polszczyzny, Wrocław 2000
 345. Miodek J.: Jaka jesteś, polszczyzno?, Wrocław 2000
 346. Miodek J.: O języku do kamery, Rzeszów 1992
 347. Miodek J.: Odpowiednie dać rzeczy słowo: szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1993
 348. Miodek J.: Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańsk 1996
 349. Miodek J.: Rozmyślajcie nad mową!, Warszawa 1999
 350. Miodek J.: Rzecz o języku: szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983
 351. Miodek J.: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Wrocław 1976
 352. Miodek J., Słownik ojczyzny-polszczyzny, Wrocław 2002
 353. Miodunka W., Analiza semowa znaczenia wyrazów a zagadnienie wyróżniania i definiowania znaczeń wyrazów w opisie leksykograficznym, "Prace Filologiczne" 1992.
 354. Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
 355. Miodunka W., Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa 1980.
 356. Missuna O.: O żargonie adwokackim, "Palestra" 1963, nr 4, s. 51 - 53
 357. Mosiołek-Kłosińska K., Ciesielska A.: W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2001
 358. Mosiołek-Kłosińska K., patrz też: Kłosińska K.
 359. Mosiołek-Kłosińska K.: Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych, w: Problemy Frazeologii Europejskiej V, 2002, s. 21-34
 360. Müldner-Nieckowski P.: Lekarski Poradnik Językowy, http://lpj.pl
 361. Müldner-Nieckowski P.:Frazeologia.pl, http://frazeologia.pl
 362. Müldner-Nieckowski P.: O języku lekarskim. Notatki językowe, cykle artykułów w: "Polski Tygodnik Lekarski", roczniki 1981 - 1984; "Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie", roczniki 1998 - 1999, "Puls" roczniki 2004-20007
 363. Müldner-Nieckowski P.: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, 2004
 364. Müldner-Nieckowski P.: Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007
 365. Müldner-Nieckowski P.: Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Warszawa 2007
 366. Müldner-Nieckowski P.: Müldner-Nieckowski Ł.: Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa 2004
 367. Mukařowský J.: Przysłowie jako część kontekstu, Literatura Ludowa, 1973, nr 4-5, s. 54-82
 368. Nadurska K.: Z polskiego słownictwa teatralnego, Język Polski, 1972, nr 1, s. 18 - 28
 369. Nagórko A., O podstawach semantycznego podziału przymiotników, Studia Semiotyczne XIII, 1983.
 370. Nagórko A., Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa, 1987.
 371. Niklas D.: Zjawiska językowe z perspektywy socjologicznej, "Studia Socjologiczne" 1975, t. IV, s. 213 - 228
 372. Nowak F.: Słownik frazeologiczny, Wrocław 1997
 373. Nowak P., patrz: Krzyżanowski P.
 374. Nowakowska A.: Frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin w "Słowniku języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego, w: Problemy Frazeologii Europejskiej V, 2002, s. 35-50
 375. Nowakowska A.: Nazwy drzew w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego, Poradnik Językowy 1998, 6: 12-18
 376. Nowakowska A.: Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław 2005
 377. Nowakowska-Kempna I., Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć. Katowice, 1986.
 378. Nunberg G., Sag I., Wasow T.: Idioms, Language vol. 70 Nr. 3 (wrzesień 1994)
 379. Nyczaj S.: Księga powiedzeń, Kielce 1994
 380. Ostromęcki T.: Słownictwo polskich alpinistów, "Prace Filologiczne" 1980, t. 29, s. 91 - 109
 381. Ożdżyński J.: Polskie słownictwo sportowe, Wrocław 1970
 382. Ożóg K.: O współczesnych polskich wyrazach obraźliwych, "Język Polski" 1981, nr 3 - 5, s. 179 - 187
 383. Padučeva E. V., Presupozycje a inne typy informacji zdaniowej nie wyrażonej eksplicite. Przegląd Humanistyczny 6, 1987.
 384. Pajdzińska A.: Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III, Wrocław 1985
 385. Pajdzińska A.: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993, Łask 2005
 386. Pajdzińska A.: Studia frazeologoczne, Łask 2006
 387. Pajdzińska A.: Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. Pajdzińska A., Tokarski R., Lublin 2001, s. 247-260
 388. Pajdzińska A.: Wielonurtowość współczesnych badań frazeologicznych. Poradnik Językowy 2004, nr 2, s. 27-38
 389. Pajdzińska A., Tokarski R. (red.): Semantyka tekstu artystycznego, Lublin 2001
 390. Pajdzińska A, patrz: Lewicki A.M.
 391. Partridge E.: Slang Today and Yesterday, London 1974
 392. Pawelec R.: Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty, Warszawa 1999
 393. Pelc J., O użyciu wyrażeń, Wrocław, 1971.
 394. Pelc J., Wstęp do semiotyki, Warszawa, 1982.
 395. Pelc J., Znaczenie jako narzędzie, Studia Semiotyczne I, 1970.
 396. PELCRA NKJP, p. Wyszukiwarka kolokacji PELCRA NKJP
 397. Pepłowski F., Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Warszawa 1961
 398. Pęzik P., p. Wyszukiwarka kolokacji PELCRA NKJP
 399. Phraseology. A Select Bibliography, http://www.ims.uni-stuttgart.de/euralex/bibweb/
 400. Piotrowski A., Ziółkowski M.: Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa 1976
 401. Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa, 1994.
 402. Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię (wyd. 2, zmienione "Z zagadnień leksykografii polskiej"), Warszawa 2001.
 403. Pisarek W., Język służy propagandzie, Kraków, 1976.
 404. Pisarek W., Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, Pamiętnik Literacki 58, 1967.
 405. Pisarek W.: Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978
 406. Pisarkowa K., Konotacje semantyczne nazw narodowości, Zeszyty Prasoznawcze 17, 1976.
 407. Pisarkowa K., Neutralizacja opozycji temporalnych w polskim zdaniu, w: Charakterystyka temporalna wypowiedzenia, Wrocław, 1975.
 408. Pisarkowa K., Szkic pola semantycznego zapachów w polszczyźnie, Język Polski LII, 1972, z. 5.
 409. Piwowarska W.: Wulgaryzmy w twórczości Marka Nowakowskiego, "Językoznawca" 1973, nr 26 - 27, s. 84 - 97
 410. Podobiński S.: Żargon profesjonalny hutników częstochowskich, "Zeszyt Humanistyczny", cz. I. Filologia Polska. Częstochowa 1978, s. 57-63
 411. Podracki J. (red.): Polszczyzna płata nam figle, poradnik językowy dla każdego, Warszawa 1991
 412. Podracki J.: Czy to naprawdę po polsku?, Warszawa 1993
 413. Podracki J.: Wpływ języka sportowego na inne odmiany polszczyzny, "Kultura Fizyczna" 1978, nr 6, s. 265 - 269
 414. Polański E., Żmigrodzki P., Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Kraków 1999
 415. Polański E., Żmigrodzki P., Leksykon ortograficzny. Warszawa 2001
 416. Polański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1993.
 417. Polański K. (red.), Słownictwo w opisie języka, Katowice 1984.
 418. Polański K. (red.), Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1-5, Warszawa-Wrocław, 1980-1992.
 419. Polański K., Główne typy struktur zdaniowych w języku polskim, Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach III, 1966.
 420. Przybylska R.: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002
 421. Przybylska R. (red.), p. Żmigrodzki P.
 422. Puzynina J., Język wartości, Warszawa, 1992.
 423. Puzynina J., Językoznawstwo a aksjologia, Biul. Pol. Tow. Językozn. 39, 1982.
 424. Puzynina J., Konotacje leksykalne w interpretacji tekstu literackiego, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.
 425. Puzynina J., Lingwistyka a problem rozumienia tekstu, "Poradnik Językowy", z. 7, 1984.
 426. Puzynina J., O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, "Poradnik Językowy", z. 2, 1984.
 427. Puzynina J., O modalności w polskich derywatach, w: Tekst i język, Wrocław, 1974.
 428. Puzynina J., O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych, "Polonica" VIII, 1982.
 429. Puzynina J., O słownictwie oceniającym, Biul. Pol. Tow. Językozn. 40, 1986.
 430. Puzynina J., O znaczeniach czasownika kłamać we współczesnej polszczyźnie, Studia Semiotyczne XI, Wrocław, 1981.
 431. Puzynina J., Zmiany znaczeniowe a semantyka składnikowa, Język Polski 1979.
 432. Quine W., From a Logical Point of View, Cambridge, 1953 ; tłum. pol. Warszawa 1969.
 433. Rada Języka Polskiego, Komunikaty, http://www.rjp.pl
 434. Reginina K., Tiurina G., Szyrokowa L.: Frazeologiczne związki łączliwe w języku rosyjskim, Warszawa-Moskwa 1980
 435. Reichenbach H., Elements of Symbolic Logic, London-New York, 1948; tłum. pol. w: Logika i język, Warszawa 1967.
 436. Rejakowa B.: Frazeologizmy związane z pieniądzem a zmiany w rzeczywistości kulturowej polskiej i słowackiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin 2000, t. 18, s. 239 - 247
 437. Rudnicka E.: Znaczenia wyrazów - przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, "Przegląd Humanistyczny", 2003, 2, s. 97-112
 438. Rudnicka E.: Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej: studium, leksykologiczno-leksykograficzne, Warszawa, Wydaw. Nauk. "Semper", 2004
 439. Russell S., On Denoting, Mind 14, 1905; tłum. pol. w: Logika i język, Warszawa 1967.
 440. Rybicka E.: Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców, Kraków 1994
 441. Ryle G., The Theory of Meaning, w: British Philosophy in the Mid-Century, London, 1957; tłum. pol. w: Logika i język, Warszawa 1967.
 442. Rytel-Kuc D., Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Wrocław, 1982.
 443. Saloni Z., Bardzo wstępne uwagi o słownikowym opisie polskich frazeologizmów, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983, s. 353-363.
 444. Saloni Z. (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, Białystok 1987, 1989, Wrocław 1988.
 445. Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Warszawa 1993.
 446. Sambor J., Struktura ciągów definicyjnych, Biul. Pol. Tow. Językozn. 40, 1986.
 447. Satkiewicz H., Typy zmian w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, w: Polszczyzna a/i Polacy..., red. K Handke i H. Dylewska-Greń, Warszawa 1994.
 448. Saussure F. de, 1916, Kurs językoznawstwa ogólnego, wyd. pol. Warszawa 1961.
 449. Schabowska M., Piwnik K., Gryńkiewicz M.: Polskie współczesne profesjonalizmy słownikowe, w: Zagadnienia słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław 1978, s. 169-174
 450. Schaff A., Język a poznanie, Warszawa, 1966.
 451. Schaff A., Wstęp do semantyki, Warszawa, 1960.
 452. Searle J., Speech Acts, An Essay of the Philosophy of Language, Cambridge, 1969; tłum. pol. Warszawa 1987.
 453. Searle J., What is the Speech Act?, w: The Philosophy of Language, 1972; tłum. pol. Pamiętnik Literacki 1980.
 454. Seretny A., Definicje i definiowanie, Kraków, 1998.
 455. Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie w dniach 3-4 grudnia 1969, Wrocław 1971.
 456. Sgall P., Panevova J., Semantic of Tense in a Complex Sentence, w: Charakterystyka temporalna wypowiedzenia, Wrocław, 1975.
 457. Skorupka S.: Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1967
 458. Skubalanka T., Problemy synonimu poetyckiej, w: Studia z historii poezji, Wrocław 1970.
 459. Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I-V, Kraków 1952-1982.
 460. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1991
 461. Smogorzewski M.: Słowniczek polskich poszukiwaczy złota. "Poradnik Językowy" 1972, z. 9, s. 540-542
 462. Sobol E. (red.): Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1999
 463. Sosiński M., Fraseologia comparada del Polaco y del Espanol: su tratamiento en los diccionarios bilingües, Granada 2006 (ISBN 84-338-3864-4), http://hera.ugr.es/tesisugr/16128552.pdf, też: Warszawa 2009
 464. Spagińska-Pruszak A.: Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej, Łask 2005
 465. Spagińska-Pruszak A.: Język emocji. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, Łask 2005
 466. Spears R. A: Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, National Textbook Co., Lincolnwood Ill., 1991
 467. Stanecka-Tyralska B.: Z zagadnień współczesnego słownictwa sportu jeździeckiego, Łódź 1969
 468. Stępniak K., Podgórec L.: Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993
 469. Stępniak K.: Gwara hipisowsko-narkomańska w Polsce, "Problemy Kryminalistyki" 1979, nr 142, s. 777-786
 470. Stępniak K.: Miejsce i rola gwar środowiskowych w rozwoju języka narodowego, "Poradnik Językowy" 1972, z. 10, s. 593-596
 471. Stępniak K.: Współczesne gwary przestępcze i dewiacyjne w Polsce, "Problemy Kryminalistyki" 1976, nr 121-122, s. 343-358
 472. Strawson P. F., On Referring, Mind 59, 1950; tłum. pol. w: Logika i język, Warszawa 1967.
 473. Sułkowska J.: Z języka współczesnej młodzieży studenckiej, "Poradnik Językowy" 1973, z. 1, s. 24-29
 474. Szczęk J., Wysoczański W., Das sprachliche Weltbild am Beispiel der deutschen und polnischen Wie Vergleiche mit Tierbezeichnungen im Komponentenbestand, Studia Linguistica XXIII, 2004, s. 87-143.
 475. Szpila G., Krótko o przysłowiu, Kraków 2003
 476. Szpila G., Tłumaczenie frazeologizmów: przysłowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXXVI, Prace Językoznawcze, z. 119/1999: 129-137
 477. Szpila G., Przysłowie, semantyka tekstu jednozdaniowego, Język Polski, 5/1999: 371-378
 478. Szpila G., False Friends in Phraseology: An English-Polish Contrastive Study. In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.), Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future. Kraków 2000, ss. 77-82
 479. Szpila G., Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach, Literatura Ludowa 3/2000, ss. 13-22
 480. Szpila G., Przysłowie jako element zdobywania wiedzy o języku obcym, Kwartalnik Neofilologiczy 3-4/1999, ss. 381-387
 481. Szpila G., Skamielina czy żywy organizm, przysłowie w prasie polskiej. In G. Szpila, Język trzeciego tysiąclecia. Język a komunikacja 1. Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2000, ss. 215-224
 482. Szpila G., Archaic Lexis in Polish Proverbs. In Witalisz, W., (ed.), And gladely wolde he lerne and gladly teche. Sudies on Language and Literature in Honour of Professor Dr. Karl Heinz Göller. Kraków, 2001, ss. 187-193
 483. Szpila G., Rzecz o polskich priamelach, Literatura Ludowa 1/2001, ss. 13-20
 484. Szpila G., Opis konotacyjny leksemów w analizie kontrastywnej frazeologizmów, Poradnik Językowy, 3/2001, ss. 31-42
 485. Szpila G., Minimum paremiologiczne języka polskiego, badanie pilotażowe, Język Polski 1/2002, ss. 36-42
 486. Szpila G., Co mur, to mądrość narodu, przysłowie w graffiti po polsku, Literatura Ludowa 3/ 2003, s. 35-42
 487. Szpila G., Teaching universal and culture-specific concepts. A case study of English and Polish proverbs. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 121/2003, Kraków, s. 317-323
 488. Szpila G., Phraseology in Literary Texts: Forms and Functions. In: Leśniewska, J.; Witalisz, E. (red.), The Legacy of History. English and Amercian Studies and the Significance of the Past. Vol. 2. Language and Culture. Kraków, 2004, ss. 30-40
 489. Szpila G., Frazeologia angielsko-polska w Wielkim słowniku angielsko-polskim PWN, Poradnik Językowy 3/2004, ss. 8-23
 490. Świdziński M., Analiza semiotyczna wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku polskim, Studia Semiotyczne IV, 1973.
 491. Świdziński M., O składniowych uwarunkowaniach kategorii czasu w polszczyźnie, Biul. Pol. Tow. Językozn. 42, 1989.
 492. Szczerbowicz L.W.: Gwara warszawska we współczesnym języku literackim, "Biblioteka Warszawska" 1890, III, s. 202-220
 493. Szober S., Gramatyka języka polskiego, Warszawa, 1923.
 494. Szymczak M. (red.): Słownik języka polskiego, Warszawa 1982, 1995
 495. Szymczak M. (red.): Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
 496. Szymczak M., Rozwój współczesnego języka polskiego, w: Słowo piękne i prawdziwe. Materiały kongresowe, Warszawa 1987.
 497. Szymura J., Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina, Wrocław, 1982.
 498. Tabakowska E. (red.): Kognitywne podstawy języka, Kraków 2001
 499. Tadeusz E., Laskowski M., Stereotype Zwillingsformeln im Deutschen=Stereotypowe formy bliźniacze w języku niemieckim. Warszawa 1994.
 500. Tarsa J.: Dyskretny urok nagłówka, czyli skrzydlate słowa na łamach dzisiejszej prasy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego", t. 34, Opole 1995, s. 101-107
 501. Taverner, Theodore G. :Idioms and idiom-forming verbs : a case grammar analysis. University Microfilms, 1977.
 502. Thom F.: La langue de bois, Paris 1987
 503. Tokarski J. (red.): Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980
 504. Tokarski R., Derywacja semantyczna jako jedno ze źródeł polisemii, w: Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin, 1981.
 505. Tokarski R., Granice pola znaczeniowego, w: Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice 1984.
 506. Tokarski R., Mechanizmy polisemii: metafora i metonimia, w: Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, red. T. Skubalanka, Wrocław, 1988.
 507. Tokarski R., Składnikowa analiza znaczeniowa wyrazu. Przegląd problemów, Przegl. Hum. XXVII, 1983, z. 7.
 508. Tokarski R., Słownictwo (teoria wyrazu), Warszawa, 1971.
 509. Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa, 1984.
 510. Tokarski R., Teoria pól znaczeniowych a analiza semowa, Język Polski 1983.
 511. Tokarski R., Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin, 1987.
 512. Tokarski R.: Uwagi o gwarze wędkarskiej, "Poradnik Językowy" 1977, z. 3, s. 111-121
 513. Topolińska Z., Mechanizmy nominalizacji w języku polskim, Studia Gramatyczne I, 1977.
 514. Topolińska Z., Składnia grupy imiennej, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. l, Składnia, Warszawa, 1984.
 515. Topolińska Z., Wyznaczoność (tj. charakterystyka referencyjna) grupy imiennej w tekście polskim, "Polonica" II, III.
 516. Tuwim J.: Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa 1935
 517. Tyrpa A., Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich, Łask 2005.
 518. Urbańczyk S. (red.),Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978.
 519. Urbańczyk S. (red.): Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978.
 520. Urbańczyk S., Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Wrocław, 1964.
 521. Wawrzyńczyk J., W sprawie materiałów do tezaurusa polszczyzny dwudziestowiecznej, Łódź 1987.
 522. Wawrzyńczyk J., Nowe słownictwo polskie. Fikcje i fakty. Warszawa, 1999.
 523. Wawrzyńczyk J., Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna. Tom 1: A-Ć, Warszawa 2000.
 524. Wawrzyńczyk J., Słownik bibliograficzny jezykoznawstwa ogólnego i polonistycznego, Warszawa 2005..
 525. Wawrzyńczyk J., Słownik bibliograficzny języka polskiego (SBJP), http://leksykapolska.pl/sbjp.html.
 526. Wawrzyńczyk J. (red.), Czterdzieści lat minęło... Nad "słownikiem Doroszewskiego", Warszawa 2009.
 527. Wawrzyńczyk J, patrz: Bogusławski A., Małek E.
 528. Wajda A.: O naszej gwarze żołnierskiej, "Kultura i Oświata" 1977, nr 2, s. 60-65
 529. Wajszczuk J.: System znaczeń w obszarze spójników polskich, Warszawa 1997
 530. Wasiliu E., Elementy semantycznej teorii języków naturalnych, Wrocław, 1981.
 531. Waszkis H.: O gwarze aktorskiej. "Poradnik Językowy" 1973, z. 3, s. 144-149
 532. Węgier J.: Frazeologia gwar środowiskowych w Szczecinie, w: Socjolingwistyka, t. 3., red. W. Lubaś, Katowice 1980, s. 153-160
 533. Węgier J.: Gwary środowiskowe w Szczecinie. "Przegląd Humanistyczny" 1977, nr 9, s. 185 - 196
 534. Wieczorkiewicz B.: Gwara warszawska dawniej i dziś, Warszawa 1966
 535. Wieczorkiewicz B.: O gwarach środowiskowych, "Poradnik Językowy" 1961, z. 5, s. 225 - 232
 536. Wieczorkiewicz B.: Współczesna gwara warszawska. Próba charakterystyki, "Literatura Ludowa" 1967-1968, nr 4-6, s. 61-79
 537. Wierzbicka A.: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
 538. Wierzbicka A.: Akty mowy, w: Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław, 1973.
 539. Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne, Wrocław, 1969.
 540. Wierzbicka A.: English Speech Act Verbs, Sydney, 1987.
 541. Wierzbicka A.: Kategoria semantyczna "ramy" modalnej, w: Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich, Wrocław, 1971.
 542. Wierzbicka A.: Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor, 1985.
 543. Wierzbicka A.: Lingua mentalis. The Semantic of Natural Language, Sydney, 1980.
 544. Wierzbicka A.: O języku dla wszystkich, Warszawa, 1967.
 545. Wierzbicka A.: Rozważania o częściach ciała (w:) Słownik i semantyka, Wrocław, 1975.
 546. Wierzbicka A.: Semantic Primitives, Frankfurt, 1972.
 547. Wierzbicka A.: W poszukiwaniu tradycji. Idee semantyczne Leibniza, Pamiętnik Literacki LXVI, 1975.
 548. Wierzbicka A.: Why 'kill' does not mean 'cause to die', Foundations of Language 13, 1975.
 549. Wierzbicka A.: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006
 550. Wierzbicka A.: Słowa klucze. Różne języki - różne kultury. Warszawa 2007
 551. Wierzbicka A. (red.): Semantyka i słownik, Wrocław 1972
 552. Wierzchowski J.: Semantyka językoznawcza, Warszawa, 1980.
 553. Wierzchowski J.: Leksykalno-frazeologiczna struktura języka, Wrocław 1990
 554. Wierzchoń P.: Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań 2008.
 555. Wierzchoń P.: Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto przykładów, Łask 2008.
 556. Wierzchoń P.: Kotuś. "Verba polona abscondita..." (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza. Poznań 2008.
 557. Wierzchoń P.: 444 przysłówki z tekstów okresu 1900-1939 nieobecne w "Słowniku języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego. Fotosuplement (etiuda letnia), w: Czterdzieści lat minęło... Nad "słownikiem Doroszewskiego", red. Wawrzyńczyk J., Warszawa 2009.
 558. Wierzchoń P.: Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i "odległość zerowa". Poznań 2009.
 559. Wilamowski M., Wnęk K., Zyblikiewicz L.: Leksykon polskich powiedzeń historycznych, Kraków 1998
 560. Witecka-Wojda B.: Amerykańskie idiomy dla Polaków, Warszawa 1990
 561. Wojtasiewicz O. A., Sformalizowana semantyczna interpretacja czasowników, Studia Semiotyczne VI, 1975.
 562. Wojtasik L.: Źródła języka żołnierskiego. "Zeszyty Naukowe WAP", Seria Pedagogiczna 1, 1969, s. 90 - 105
 563. Wołek T.: Głowy twardsze od buta, "Kultura" 1978, nr 32, s. 8 - 9
 564. Wood F.T., Hill R.: Dictionary of English Colloquial Idioms, London 1983
 565. Wood F.T.: English Prepositional Idioms, London 1982
 566. Wood F.T.: English Verbal Idioms, London 1982
 567. Wood. M.M., Definition of idiom, IU, Linguistics club Bloomington, Ind., 1986.
 568. Wróblewski B.: Język prawny i prawniczy, Kraków 1948
 569. Wyka K., Słowa-klucze, w: O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969.
 570. Wysoczański W., Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków, Wrocław 2005.
 571. Wysoczański W., O pewnym typie porównań leksykalnych w stałych związkach frazeologicznych, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 1991, Tom 46, 1992, s. 37-39.
 572. Wysoczański W., Językowy obraz świata w wybranym typie porównań frazeologicznych i paremiologicznych, Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Tom 1, 1997-1998, Seria A, 1999, s. 76-84.
 573. Wysoczański W., Językowa kategoryzacja rzeczywistości we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych. Analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXIII, 1997, s. 23-39.
 574. Wysoczański W., Językowy obraz śmierci w kulturach europejskich, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 309-315.
 575. Wysoczański W., Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych. Analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXIV, 1998, s. 49-59.
 576. Wysoczański W., Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre aspekty pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego), w: Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska i I. Kamińska-Szmaj, Język a kultura, t. 16, 2001, s. 71-81.
 577. Wysoczański W., Opozycja homo - animal z perspektywy reguł postępowania (na materiale frazemów wybranych języków), w: Opozycja homo - animal w języku i kulturze, pod red. A. Dąbrowskiej, Język a kultura, t. 15, 2003, s. 107-125.
 578. Wysoczański W., Сложности воспроизводимости. Репродуктивность фразем в свете инноваций (на материале выбранных единиц), w: Intercontinental Dialogue on Phraseology, vol. 6. Frazeologia a reprodukowalność w teorii i praktyce komunikacyjnej. Problemy – metody analizy – opis, red. W. Chlebda, J. Tarsa, University of Bialystok Publishing House, Białystok 2020, s. 165-182.
 579. Wysoczański W., Comparative Phrasemes X as Y in Polish and Other European Languages. In: Topics in Phraseology: Theory and Practice, red. P. Kakietek, vol. 1, 1998, s. 120-136.
 580. Wyszukiwarka kolokacji PELCRA NKJP, Pęzik P., http://nkjp.uni.lodz.pl (Polish and English Language Corpora for Research and Applications - Narodowy Korpus Języka Polskiego),
 581. Zabielska M., 1988, Pytania pozorne we współczesnej polszczyźnie, "Prace Filologiczne" XXXIV.
 582. Zaręba L.: Polsko-francuski słownik frazeologiczny, Warszawa 1992
 583. Zarębina M.: Słownictwo studenckie, w: Dialektologia - onomastyka - stylistyka, red. M. Zarębina, Kraków 1984, s. 189 - 199
 584. Zaron Z., Niektóre słowa z elementem "zacząć/przestać mieć", w: Słownik i semantyka, Wrocław, 1975.
 585. Zaron Z., Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej, Wrocław, 1985.
 586. Zawadowski L., Lingwistyczna teoria języka, Warszawa, 1962.
 587. Zawadowski L., Rzeczywisty i pozorny wpływ kontekstu na znaczenie, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. VI, 1951.
 588. Zdunkiewicz D., Pojęcie implikatury w językoznawstwie, "Poradnik Językowy", 1988, z. 9-10.
 589. Zdunkiewicz D., Znaczenia wyrazu wróg w języku polskim, "Polonica" XIII, 1988.
 590. Zgółkowa H., Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, Poznań, 1987.
 591. Zgółkowa H., Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Poznań, 1983.
 592. Zgółkowie H. i T., Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne, t. I-II, Poznań, 1992.
 593. Żmigrodzki P., Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim. Katowice 2000
 594. Żmigrodzki P., Jędrzejko E., Loewe I., Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny. Red. E. Jędrzejko. Warszawa 1998
 595. Żmigrodzki P., Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy. Katowice 1995
 596. Żmigrodzki P., Słownik synonimów i antonimów. Wrocław 2004
 597. Żmigrodzki P., Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 2001
 598. Żmigrodzki P., Mały słownik antonimów (wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu). Kraków -Warszawa 2001, 2006
 599. Żmigrodzki P., patrz: Polański E.
 600. Żmigrodzki P., Mały słownik synonimów. Kraków - Warszawa 1997, 2006
 601. Żmigrodzki P., Obiektywizm opisu leksykograficznego jako problem teoretyczny, w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. I. Kamper-Warejko, J. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007, s. 165-176
 602. Żmigrodzki P., Problemy opisu gramatycznego i leksykograficznego rzeczowników typu dyrektor, redaktor. "Polonica",t. 28, s. 23-47
 603. Żmigrodzki P., Z leksykograficznej liczby nieobecności: przymiotnik ocenny. LingVaria 2007 nr 2, s. 102-111
 604. Żmigrodzki P., Informacja składniowa w słownikach historycznych języka polskiego - z punktu widzenia współczesnego badacza składni. Prace Filologiczne, LI, 2006, s. 515-526
 605. Żmigrodzki P., Metalingwistyka, w: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki pod red. P. Stalmaszczyka, Łódź 2006, s. 57-73
 606. Żmigrodzki P., Czy RĘKA jest homonimem leksykalno-gramatycznym. Język Polski, 2006 z. 4, s. 281-286
 607. Żmigrodzki P., Leksyka związana z koleją w Uniwersalnym slownku języka polskiego. Wybrane problemy metaleksykograficzne. "Polonica", t. 26-27 (2006), s. 17-36
 608. Żmigrodzki P., Uwagi o języku internetowej grupy dyskusyjnej miłośników kolei. Język Polski 2006, z. 2., s. 103-115
 609. Żmigrodzki P., Kryteria ewaluacji opisów leksykograficznych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, t. 61, 2005, s. 13-25
 610. Żmigrodzki P., Adekwatność opisu słownikowego jako przedmiot metaleksykografii. w: Spotkanie. Księga pamiątkowa dla Profesora. Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita i B. Witosz. Katowice 2005, s. 129-136
 611. Żmigrodzki P., Stan dyskusji i krytyki naukowej w jezykoznawstwie. Postscriptum (półrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ), z. 48-49, s. 195-211
 612. Żmigrodzki P., Słownik jako korpus tekstów - korpus tekstów jako słownik. Perspektywy polskiej leksykografii naukowej. Poradnik Językowy 2005 nr 6, s. 3-14
 613. Żmigrodzki P., O polskich słownikach ortograficznych z punktu widzenia metaleksykografii. Poradnik Językowy 2004 z. 5, s. 15-30
 614. Żmigrodzki P., Metalingwistyka jako krytyka idei i tekstów językoznawczych. "Polonica" 22-23, s. 6-18
 615. Żmigrodzki P., Wokół definicji słownikowej leksemu komputer. Studia językoznawcze, t. 2. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2003, s. 441-452
 616. Żmigrodzki P., Teraźniejszość i przyszłość polskiej leksykografii językoznawczej. Poradnik Językowy 2003 z. 1, s. 20-33
 617. Żmigrodzki P., Współczesne polskie słowniki synonimów. Postscriptum, 2002, nr 2-3 (42-43), s. 41-54
 618. Żmigrodzki P., Elementy "tradycyjnych" i "nowych" teorii w akademickim nauczaniu składni. Konstatacje i propozycje, w: Z problematyki kształcenia językowego, t. 2, red. H. Sędziak, Białystok 2002, s. 145-158
 619. Żmigrodzki P., Leksykografia jako przedmiot uniwersyteckiej edukacji polonistycznej. Poradnik Językowy 2001 nr 9, s. 39-50
 620. Żmigrodzki P., Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii współczesnej. "Polonica" 21, s. 305-327
 621. Żmigrodzki P., Jak opisywać staropolskie konstrukcje z przyimkami? Uwagi z punktu widzenia nowszych modeli składniowych. W: Śląsko-Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001, s. 186-197
 622. Żmigrodzki P., Przemiana czy upadek recenzji językoznawczej. Uwagi metalingwistyczne. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Katowice 2000, s. 136-146
 623. Żmigrodzki P., Kogo i jakiej gramatyki uczyć? (w związku z dyskusją nad Składnią polską... Jerzego Podrackiego). Język Polski 1999, z 1-2, s. 141-144
 624. Żmigrodzki P., Oddziaływanie analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych na inne składniki zdania. Po­radnik Językowy 1998 z. 7, s. 1-16
 625. Żmigrodzki P., Strukturyzacja analityzmów werbo-nominalnych w modelu gramatyki genetatywnej. Polo­nica. 19, s. 49-66
 626. Żmigrodzki P., Verbo-nominal analytical constructions and the model of generative grammar. W: Topics in Phraseology: Theory and Practice; ed. P.Kakietek, Katowice 1998, s. 137-161
 627. Żmigrodzki P., O potrzebie badań metalingwistycznych. W: Nowe czasy, nowe języki, stare (i nowe) problemy, red. E.Jędrzejko, Katowice 1998, s. 63-70
 628. Żmigrodzki P., Gramatyka generatywna a opozycja synchronia-diachronia. W: Prace językoznawcze UŚ, t. 25: Studia historycznojęzykowe, red. O.Wolińska, Katowice 1997, s. 294-304
 629. Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.), Nowe studia leksykograficzne. Kraków 2007
 630. Żmigrodzki P., Gramatyka jako gra. W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E.Jędrzejko, U.Żydek-Bednarczuk. Warszawa 1997, s.51-58
 631. Żmigrodzki P., Model gramatyki generatywnej a fakt językowy (na wybranym przykładzie). "Polonica", t.18, s. 77-94
 632. Żmigrodzki P., Metafora nominalna, metafora werbalna, zdanie metaforyczne. "Polonica", t. 16. (1994), s. 35-41
 633. Żmigrodzki P., O tzw. znaczeniu literalnym i jego funkcji w semantyczno-składniowym opisie zdań metaforycznych. W: Z problemów współczesnego języka polskiego, red. A.Wilkoń i J.Warchala. Katowice 1993, s. 95-106
 634. Żmigrodzki P., Semantyczno-składniowy opis czasownika być we współczesnej polszczyźnie. "Polonica", t. 15, 1991, s. 23-39
 635. Żmigrodzki P., Związki między formą a semantyką w konstrukcjach typu być + w + miejscownik. W: Prace językoznawcze. T. 19: Studia polonistyczne. Red. A.Kowalska, A.Wilkoń. Katowice 1991, s. 218-224


  Działy

  1. Frazeologia, leksykografia i nauki pokrewne

  2. Obcojęzyczne: Český, Deutsch, English, Français, Русский, Slovački, Slovenski...

  3. Problemy językowe reklamy  2. Obcojęzyczne: Český, Deutsch, English, Français, Русский, Slovački, Slovenski...

 636. Aksamitau A.S., "Belaruskaja frazealogija", Vyšejšaja škola, Mińsk 1978.
 637. Baranov, Anatolij N. Dobrovol'skij, Dmitrij O. (1999). "Idioms from a cognitive perspective." In: Moscow State University Bulletin 19, 1, 64-75.
 638. Baur, Rupprecht S.; Chlosta, Christoph; Piirainen, Elisabeth (Hrsg.) (1999): Wörter in Bildern - Bilder in Wörtern. Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren [= Phraseologie und Parömiologie 1].
 639. Burger, Harald (1999): Phraseologie - Die Situation des Faches (aus germanistischer Perspektive). In: Revista de Filología Alemana 7, 185-207.
 640. Burger, Harald (1999): Phraseologie in der Presse. In: Nicole Fernandez Bravo / Irmtraud Behr / Claire Rozier (Hrsg.): Phraseme und typisierte Rede. Tübingen, 77-89.
 641. Burger, Harald (1999): Phraseologie in Fernsehnachrichten. In: Rupprecht S. Baur/ Christoph Chlosta/ Elisabeth Piirainen (Hrsg.): Wörter in Bildern - Bilder in Wörtern. Baltmannsweiler, 71-106.
 642. Burger, Harald (2000): Konzepte von "Variation" in der Phraseologie. In: Annelies Häcki Buhofer (Hrsg.) (2000): Vom Umgang mit sprachlicher Variation. Festschrift für Heinrich Löffler. Tübingen, Basel, 35-51
 643. Burger, Harald (2001): Von lahmen Enten und schwarzen Schafen - Aspekte nominaler Phraseologie. In: Annelies Häcki Buhofer/Harald Burger/Laurent Gautier (Hrsg.): Phraseologiae Amor - Festschrift für Gertrud Gréciano. Baltmannsweiler, 33-42.
 644. Burger, Harald (2002): Dialektale Phraseologie am Beispiel des Schweizerdeutschen. In: Elisabeth und Ilpo Tapani Piirainen (Hrsg.), Akten des "Westfälischen Arbeitskreises Phraseologie / Parömiologie". Schneider Verlag Hohengehren, 11-29.
 645. Burger, Harald (2002): Die Charakteristika phraseologischer Einheiten: Ein Überblick. In: D. Alan Cruse, Franz Hundsnurscher, Michael Job, Peter Rolf Lutzeier (Hrsg.): Lexikologie/Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. 1. Halbband. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). Berlin, New York, 392-401.
 646. Burger, Harald (2003): Phraseologie - Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin (= Grundlagen der Germanistik 36). 2. , überarbeitete Auflage.
 647. Carmen Mellado Blanco (2004): Das Valenzkonzept in der Phraseologie. In Ulrich Engel / Meike Meliss (Hrsg.): Dependenz, Valenz und Wortstellung, Iudicium Verlag, S. 149-163. ISBN: 3-89129-764-5.
 648. Carmen Mellado Blanco (2004): Fraseologismos som^°ticos del alemán. Un estudio léxico-semántico, Peter Lang. ISBN: 3-631-51998
 649. Cowie A.P. (editor), Phraseology: Theory, Analysis, and Applications (Oxford Studies in Lexicography and Lexicology), Oxford University Press, USA, 1998, stron 272, ISBN 978-0198294252
 650. Čermák, Frantisek (2001): Substance of Idioms: Perennial Problems, Lack of Data or Theory? International Journal of Lexicography, Vol. 14, No 1, 1-20
 651. Čermák, František [autor statě]: The Czech National Corpus Project and Lexicography editoři: Murata, M., Yamada, S., Tono, Y.; In: Asialex ´03 Tokyo. 1. vyd. 2003. Tokyo: The Asian Association for Lexicography; s. 74-80. ISBN 4-9901771-0-X. Anotace: A survey of the state of the Czech National Corpus and its relation to possible lexicographic outputs based on it.
 652. Čermák, František [autor statě]: Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Structuralism. Methodological Fundamentals. editor: Nekula, M.; In: Prager Strukturalismus. 1. vyd. 2003. Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg; s. 11-29. ISBN 3-8253-1486-3. Anotace: Historical study of F. de Saussure, father of structuralism, and the Prague School and their relationships, points of agreement and disagreement.
 653. Čermák, František [autor statě]: Minor Languages in Today´s Europe: The Czech Case editor: Vidovič-Muha, A.; In: Obdobja 20, Metode in zvrsti. 1. vyd. 2003. Ljubljana: Univerza in Ljubljani; s. 43-49. ISBN 961-237-057-5. Anotace: A study and survey of minor languages in Europe, their position in society and possible future.
 654. Čermák, František [autor statě]: Onomaziologické systémy u propozic a proverbií (Onomasiological Systems of Propositions and Proverbs) editor: Raclavká, J.; In: Parémie národů slovanských. 2003. Ostrava: s. 47-54. ISBN 80-7042-622-5. Anotace: Návrh onomaziologického systému a záznamů výceslovných výrazů, na příkladech přísloví. (Analysis of the state and a probe into ways how to set up an onomasiological system of idioms on the sentence level.)
 655. Čermák, František [autor statě]: Ontologies in Today´s Computational Linguistics editoři: Lewandowska-Tomaszczyk, B., Lang, P.; In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora. 1. vyd. 2003. Berlin: Peter Lang; s. 43-45. ISBN 3-631-50987-1. Anotace: A critical view of today´s attepts at ontological systems designed by computational linguists.
 656. Čermák, František [autor statě]: Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence editoři: Burger H., H., Buhofer, A., Greciano, G.; In: Flut von Texten - Vielvalt der Kulturen. 1. vyd. 2003. Hohengehren: Schneider Verlag Hohengehren; s. 15-31. ISBN 3-89676-677-5. Anotace: On the basis of the Czech National Corpus a Paremiological Minimum of Czech is suggested, accompanied by frequencies, notes on variability and other aspects.
 657. Čermák, František [autor kapitoly]: Source Materials for Dictionaries; In: Course Book on Lexicography. 1. vyd. 2003. Amsterdam: Benjamins; s. 18-25. ISBN 90-272-2330-0. Anotace: Study and survey of resources a today´s lexicographer has at his/her disposal, from the traditional ones up tu corpora.
 658. Čermák, František: Today´s Corpus Linguistics. Some Open Questions; In: International Journal of Corpus Linguistics. 2003, roč. 7, č. 2, s. 265-282. ISSN 1384-6655. Anotace: A survey and critical analysis of some of the current problems of corpus and computational linguistics.
 659. Čermák, František - Hajičová, Eva [autor statě]: Introduction: Prague School of Linguistics in its Classical Time and Today editor: Dušková, L.; In: Dictionary of the Prague School of Linguistics. 1. vyd. 2003, Hardcover. Philadelphia: Benjamins Publishing Company; s. 1-23. ISBN 90-272-1559-6. Anotace: A survey article of both the original Prague School and its legacy in modern times.
 660. Čermák, František - Schmiedtová, Věra [autor statě//autor statě]: The Czech National Corpus its structure and use (The Czech National Corpus its structure and use) editor: Lewandowska-Tomaszczyk, B.; In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora. 1. vyd. 2003. Frankfurt: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften; s. 207-224. ISBN 3-631-50987-1. Anotace: The Czech National Corpus is the name of a project which includes: SYN2000? 100 million entries; Diakorp? 1.75 million entries. SYN2000 is a lemmatized corpus. Before starting work on the new monolingual dictionary this article tries to examine a richness of a corpus SYN2000.
 661. Čermák, František [autor statě]: Český národní korpus: jeho vznik a povaha (Czech National Corpus: Its Origin, and Nature) editoři: Hasil, J., Kuklík, J.; In: Přednášky z XLIV. běhu LŠSS. 1. vyd. 2002. Praha: FFUK Praha; s. 24-27. Anotace: Přehled a stav ČNK. (Survey and state of affairs of CNC.)
 662. Čermák, František: Český národní korpus se zpřístupňuje (Czech National Corpus has gone public); In: SaS. 2002, roč. 63, č. 2, s. 80-80. ISSN 0037-7031 Anotace: Stručná informace o přístupu kČNK a výzva pro uživatele. (Brief information about access rights to CNC and an appeal for users.)
 663. Čermák, František [autor kapitoly]: Frazém a idiom (Phraseme and Idiom); In: Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. 2002. Praha: NLN Praha; s. 142-144. ISBN 80-7106-484-X Anotace: Cca 30 encyklopedických hesel pokrývajících celou disciplinu. (About 30 encyclopedic entries covering the dicipline of phraseology.)
 664. Čermák, František: Frazeologie a idiomatika (Phraseology and Idiomatics); In: Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. 2002. Praha: NLN Praha; s. 139-141. ISBN 80-7106-484-X Anotace: Cca 30 encyklopedických hesel pokrývajících celou disciplinu. (About 30 encyclopedic entries covering the dicipline of phraseology.)
 665. Čermák, František: Pražský mluvený korpus. http://ucnk.ff.cuni.cz/ (Prague Spoken Corpus. http://ucnk.ff.cuni.cz/); 2002. Anotace: Úvod pro uživatele a popis jeho struktury a vzniku. (Introduction for users and description of its structure and origin.)
 666. Čermák, František: Research Methods in Linguistics. Essential Principles, Based on a General Theory of Science; 1. vyd. 2002. Praha: Karolinum; 104 s. ISBN 80-246-0434-5 Anotace: Survey of major methods in linguistics, translation from Czech.
 667. Čermák, František [autor statě]: Sémiotika slovníku (Semiotics of the Lexicon) editoři: Ondrejovič, S., Považaj, M.; In: Lexicographica ´99. 1. vyd. 2002. Bratislava: Veda Bratislava; s. 114-125. ISBN 80-224-0604-X Anotace: Přehled sémiotických aspektů lexikonu a slovníku a jejich problémy. (Survey of sign aspects of the lexicon and dictionary and their problems.)
 668. Čermák, František: Slovník a korpus. http://vulgo.org/index.php?lang_=cz (Dictionary and Corpus. http://vulgo.org/index.php?lang_=cz); 2002. Anotace: Úvaha o potřebě nového slovníku založeného na korpusu. (Reflection on need of new, corpus-based dictionary.)
 669. Čermák, František [autor statě]: Termín a frazém (Term and Phraseme) editor: Žemlička, M.; In: Termina 2000. 1. vyd. 2002. Praha: Galén Praha; s. 31-36. ISBN 80-7262-105-X Anotace: Studie o překrývání a souvztažnosti terminologie a frazeologie, zvl. voblasti botanické. (Study of how terminology and phraseology are related and overlapp, esp. in botany.)
 670. Čermák, František [autor statě]: Types of Language Nomination: Universals, Typology and Lexicographical Relevance editoři: Braasch, A., Povlsen, C.; In: Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress EURALEX 2002. 1. vyd. 2002. Copenhagen: Center for Sprogteknologi; s. 237-247. ISBN 87-90708-09-1 Anotace: Typological relations of some areas of morphology and dictionary and language universals.
 671. Čermák, František - Klégr, Aleš: Minulost, přítomnost a budoucnost česko-anglických slovníků (Past, Presence and Future of Czech-English Dictionaries); In: SaS. 2002, roč. 63, č. 3, s. 41-48. ISSN 0037-7031 Anotace: Přehled situace a analýza posledního velkého dvoujazyčného slovníku. (State of the art and analysis of the last great bilingual dictionary.
 672. Čermák, František - Sgall, Petr - Bermel, Neil - Hajičová, Eva - Hronek, J. a další: Umějí děti česky? (Do Children know Czech?); In: ČJaL. 2002, roč. 52, č. 9-10, s. 237-243. ISSN 0009-0786 Anotace: Úvaha o možné roli obecné češtiny ve školách. (Reflection on a possible role of Common Czech in schools.)
 673. Čermák, František [autor statě]: Český národní korpus: stav v roce 2001 [stať ve sborníku].(Czech national corpus: State of Affairs in 2001) editor: Jarošová, A. In: Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. 1. vyd. Bratislava: Veda; 2001, s. 121-135. ISBN 80-224-0692-2 Anotace: Český národní korpus, vývoj a stav k roku 2001. (Czech national corpus,development and state in year 2001.)
 674. Čermák, František: Informace, korpusy a lingvistika (Information, Corpora and Linguistics); In: Vesmír. 2001, roč. 80, č. 11, s. 648-649. ISSN 0042-4544 Anotace: Informace, korpusy a lingvistika. (Information, Corpora and Linguistics.)
 675. Čermák, František: Já vůl, ty vole/ty si vůl, to je vůl... [I].(I mug, you mug/ you are mug, he is mug...) . In: Čeština doma a ve světě. Vol. 9., 2001, No.1-2., s. 42-44. ISSN 1210-9339 Anotace: Používání frazémů v korpusu. (Using phrasemes in the corpus)
 676. Čermák, František: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky [monografie].(Language and linguistics. Review and dictionaries.) . 3. vyd. Praha: Karolinum; 2001, 341 s. ISBN 80-246-0154-0 Anotace: Přehled oboru s terminologickými a dalšími slovníky. (Language and linguistics. Review and dictionaries)
 677. Čermák, František: Konference. Staré známé nebo neznámé slovo? [I].(Conference. Old known or unknown word?) . In: Čeština doma a ve světě. Vol. 9., 2001, No.1-2., s. 27-30. ISSN 1210-9339 Anotace: Změny významů slov (Changes in the meaning of words)
 678. Čermák, František [autor statě]: Language Corpora: The Czech Case [stať ve sborníku].editoři: Matoušek, V., Mautner, P., Souček, R., Taušer, K. In: Text, Speech and Dialogue 4th International Conference. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag; 2001, s. 21-30. ISBN 3-540-42557-8 Anotace: Language corpora, information and its use in Czech national Corpus.
 679. Čermák, František [autor statě]: Propoziční frazémy a idomy v češtině [stať ve sborníku].(Clause idioms in Czech) editoři: Balowski, M., Chlebda, W. In: Frazeografia slowiańska. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski; 2001, s. 93-101. ISBN 83-88796-32-1 Anotace: Propoziční frazémy a idiomy v češtině. (Clause idioms in Czech.)
 680. Čermák, František: Travaux du Cercle linguistique de Prague N.S. Vol. 3 [VII]. (Prague Linguistic Circle Papers Vol. 3). In: Slovo a slovesnost. Vol. 62., 2001, No.3., s. 217-223. ISSN 0037-7031 Anotace: Recenze třetího svazku studií Pražského lingvistického kroužku. (Critique of the third volume of Prague Linguistic Circle Papers)
 681. Čermák, František [autor statě]: Combination, Collocation and Multi-Word Units [stať ve sborníku]. (Combination, Collocation and Multi-Word Units): editoři: Heid, U., Evert, S., Lehmann, E., Rohrer, C., In: Proceedings of the Ninth Euralex International Congress 2000. 1. Stuttgart: Inst. fuer maschinelle Sprachverarbeitung Universitaet Stuttgart; 2000, s. 489-495, ISBN 3-00-006574-1 Anotace: Studie o problémech lexikálních kombinací, volných i pevných, jejich typech a jednotkách, i případných kriteriích při volbě pro slovník. (A study in problems of lexical combinations, both free and fixed, their types and criteria of selection.)
 682. Čermák, František [autor statě]: Index a indexálnost v jazyce [stať ve sborníku]. (Index and indexality in language): editoři: Hladká, Z., Karlík, P., In: Čeština, univerzália a specifika 2. Brno: Masarykova univerzita; 2000, s. 67-76, ISBN 80-210-2262-0 Anotace: Index a indexálnost v jazyce (Index and indexality in language)
 683. Čermák, František: Jazyková nominace: povaha a souvislost některých univerzálií v sémantice a morfologii [I]. (Language Nomination its nature and interrelation of some universals in semantics and morphology.): In: Slovo a slovesnost Vol. 61., 2000, No.4., s. 249-256, ISSN 0037-7031 Anotace: Příspěvek k poznání některých univerzálních souvislostí v oblasti významu a formy v jazycích tří typů, zvlástě v oblasti polysémie odvozování a kompozice. (Contribution to some universal relations holding between polysemy, derivation and compounding in three language types.)
 684. Čermák, František [autor statě]: Jazykový korpus, prostředek a zdroj poznání [stať ve sborníku]. (Language corpus, means and source of cognition): In: Studie z korpusové lingvistiky. 1. vyd. Praha: UK Karolinum; 2000, s. 15-38, Anotace: Výhledová studie o korpusové lingvistice a jejím základu, jazykových korpusech, a perspektivách a problémech dalšího vývoje. (A survey study on corpus linguistics situation, its basis, corpora, perspectives and possible future development. )
 685. Čermák, František: Josef Filipec slaví 85 let [I]. (Josef Filipec celebrate 85 year): In: Jazykovědné aktualityVol. 37., 2000, No.1-2., s. 49-51, ISSN neuvedeno Anotace: Josef Filipec slaví 85 let (Josef Filipec celebrate 85 year)
 686. Čermák, František [autor statě]: Linguistics, Corpora and Information [stať ve sborníku]. (Linguistics, Corpora and Information): editoři: Lewandowska-Tomasczyk, B., Melia, P. J., In: PALC 99: Practical Applications in Language Corpora, Lodz Studies in English. 1. vyd. Berlin: P. Lang Frankfurt am M.; 2000, s. 193-201, ISBN 3-631-36317-6 Anotace: Studie o korpusech a korpusové lingvistice z hlediska typu a kvality informace, které přinášejí a k využití nabizejí. (Study about corpora and corporal linguistic (their types and quality of their informations))
 687. Čermák, František [autor statě]: Revisando los somatismos idiomáticos [stať ve sborníku]. (A Review of somatic Idioms): In: J. de Dios Luque Durán, V. A. Pamies, Trabajos de lexicografiía y fraseología contrastivas. 1. vyd. Granada: Metodo; 2000, Anotace: Studie oblasti somatických frazémů, přeložena z angličtiny, a jejich analýze na řadě jazyků, sémantických souvislostech s formou, a funkcích. (A study of the fields of somatic idioms, translated from English, and their analysis in several languages, semantic contexts with form, and functions)
 688. Čermák, František - Klímová, Jana - Petkevič, Vladimír [editor sborníku///editor sborníku///editor sborníku]: Studie z korpusové lingvistiky [sborník]. (Study in Corpus Linguistics): editoři: Čermák, F., Klímová, J., Petkevič, V., 1. vyd. Acta Universitatis Carolinae. Praha: Univerzita Karlova v Praze -Karolinum; 2000, 530 s. ISBN 80-7184-893-X Anotace: Přehledový sborník studií z korpusové lingvistiky (Studies of corpus linguistics)
 689. Čermák, František - Klímová, Jana - Petkevič, Vladimír - Kučera, Karel - Schmiedtová, Věra a další [autor statě]: Studie z korpusové lingvistiky (Studies in Corpus Linguistics); 1. vyd. 2000, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3-4. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum; 531 s. Leech, G.//Chafe, W.//Atkins, B. T. S.//Clear, J.//Ostler, N.//Biber, D.//Halliday, M. A. K.//Burnard, L.//Sinclair, J.M. ISBN 80-7184-893-X Anotace: Reprezentativní výběr studií z korpusové lingvistikyd (Representative selection of studies in corpus linguistics)
 690. Čermák, František [autor statě]: Information, Language, Corpus and Linguistics [stať ve sborníku]. (Information, Language, Corpus and Linguistics): editoři: Matoušek, V. a další, In:Text, Speech and Dialogue. Proceedings from the Second International Workshop TSD'99 Plzeň, Czech Republic, September 1999, 1. vyd. Berlin: Springer Berlin; 1999, s. 39-43 ISBN 3-540-66494-7
 691. Čermák, František: Kalbos tyrimo metodai [monografie]. (Principles of Linguistic Methodology), 1. vyd. Kaunas : Universiteto Leidykla Kaunas; 1999, 47 s. ISBN 9986-501-32-6
 692. Čermák, František: Oxfordská lexikografie přechází také plně na korpus [II]. (Oxford lexicography uses fully the corpus), In: Slovo a slovesnost Vol. 60., 1999, No.1., s. 136-141 ISSN 0037-7031
 693. Čermák, František [autor statě]: Povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii [stať ve sborníku]. (On the nature of Some Universals in Semantics and Morphology ): editoři: Hladká, Z., Karlík, P., In:Čeština univerzália a specifika. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita; 1999, S. 67-76 ISBN 80-210-2025-3
 694. Čermák, František [autor statě]: Seematic Idioms Revisited [stať ve sborníku]. (Somatic Idioms Revisited): editor: Eismann, W., In: EUROPHRAS 95 Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt.1. vyd. Bochum : Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer; 1999, s. 109-119 ISBN 3-8196-0567-3
 695. Čermák, František [autor statě]: Agreement and disagreement: a comparative study of Czech and English in Plato's republic [stať ve sborníku]. (Agreement and disagreement: a comparative study of Czech and English in Plato's republic): editoři: Teubert, W., Tognini, E., Volz, W., In:Translation equivalence. Mannheim: Institut für Sprache; 1998, s. 37-48 ISBN 0-952-80-26-1X
 696. Čermák, František [autor statě]: Czech national corpus: Its character, goal and background [stať ve sborníku]. (Czech national corpus: Its character, goal and background): editoři: Sojka, P., Matoušek, V., Pala, K., In:Text speech, dialogue, proceedings of the first workshop on text, speech, dialogue - TSD'98. Brno: Masarykova univerzita; 1998, s. 9-14 ISBN 80-210-1900-X
 697. Čermák, František [autor statě]: Český národní korpus [stať ve sborníku]. (The Czech national corpus): In: Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: 1998, s. 41-52 ISBN 9989-724-08-3
 698. Čermák, František [autor statě]: Frazeologie a biblická etika. Kolokabilita lexémů dobrý a zlý a povaha přísloví [stať ve sborníku]. (Phraseology and ethics in the Bible. Collocability of the lexems 'good' and 'bad' and the nature of proverbs): editor: Ďurčo, P., In:Frazeologické štúdie II. Bratislava: Esprima; 1998, s. 5-17 ISBN 80-8054-077-2
 699. Čermák, František: Helgi Haraldsson, Rússnesk íslensk orđabók [IV]. (Helgi Haraldsson, Russian-Icelandic dictionary): In: Slovo a slovesnost 1998, s. 151-154Helgi Haraldsson Rússnesk íslensk orđabók ISSN 0037-7031
 700. Čermák, František [autor statě]: Identificación de las expresiones idiomáticas [stať ve sborníku]. (Identification of idiomatic expressions): editoři: Durán, J. d. D. L., Bertrán, A. P., In:Léxico y fraseología. Granada: 1998, S. 1-18 ISBN 84-7933-975-6
 701. Čermák, František [autor statě]: Idiomatismos y lexicografía: En busca de criterios [stať ve sborníku]. (Idioms and lexicography: In search of criteria): editoři: Durán, J. d. D. L., Bertrán, A. P., In:Léxico y fraseología. Granada: 1998, s. 133-138 ISBN 84-7933-975-6
 702. Čermák, František: Jazykový korpus a škola [I]. (Language corpus and school): In: Český jazyk a literatura1998, No.3-4., s. 84-92 ISSN 0009-0786
 703. Čermák, František: Krátký slovník slovenského jazyka [IV]. (Short dictionary of the Slovak language): In: Slovo a slovesnost 1998, s. 311-315 Krátký slovník slovenského jazyka ISSN 0037-7031
 704. Čermák, František [autor statě]: Linguistic units and texts entities: Theory and practice [stať ve sborníku]. (Linguistic units and texts entities: Theory and practice): editoři: Fontenelle, T., Hiligsmann, P., In:Actes Euralex'98 Proceedings. Liége: Université de Liége; 1998, s. 281-290 ISBN 2-87233-091-7
 705. Čermák, František: Platónova ústava v komputerovém zpracování: příspěvek ke vzniku paralelních korpusů [I]. (Plato's Republic in computer treatment: contribution to the origin of parallel corpuses): In: Listy filologické1998, No.CXXI., s. 3-4 ISSN 0024-4457
 706. Čermák, František: Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu [I]. (Reception of the contemporary Czech language and corpus representativeness): In: Slovo a slovesnost 1998, s. 117-124 ISSN 0037-7031
 707. Čermák, František: Semiotic lexicon and dictionary [I]. (Semiotic lexicon and dictionary): In:European journal for semiotic studies1998, s. 489-508 ISSN 1015-0102
 708. Čermák, František [autor statě]: Somatic idioms revisited [stať ve sborníku]. (Somatic idioms revisited): In:Europhras'95. Europäische phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe un Kulturelle Vielfalt. 1998, S. 109-119 ISBN 3-8196-0567-3
 709. Čermák, František: Šestnáctý kongres lingvistů [IV]. (16th Congress of linguists): In:Slovo a slovesnost 1998, s. 236-238 ISSN 0037-7031
 710. Čermák, František [autor statě]: Usage of proverbs: What the Czech national corpus shows [stať ve sborníku]. (Usage of proverbs: What the Czech national corpus shows): editor: Ďurčo, P., In:Europhras'97. Bratislava: Akadémia PZ; 1998, s. 37-59 ISBN 80-8054-077-2
 711. Čermák, František [autor kapitoly a odborný poradce]: Úvod k českému vydání [slovník]. (Introduction to the Czech edition): In:Anglicko-český výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 1998, S. 6-7 ISBN 80-7106-304-5
 712. Čermák, František [autor statě]: Usage of Proverbs: What the Czech National Corpus Shows [stať ve sborníku]. (Usage of Proverbs: What the Czech National Corpus Shows): editor: Ďurčo, P., In:EUROPHRAS 95 Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt. 1. vyd. Bratislava : Akadémia; 1999, s. 37-59 ISBN 80-8054-077-2
 713. Čermák, František [autor úvodu]: Úvod [slovník]. (Foreword): In:Anglicko-český výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LN; 1999, s. 1-32 ISBN 80-7106-304-5
 714. Čermák, František [autor statě]: Verbální frazémy s komponentem být v češtině [stať ve sborníku]. (Verb Phrasemes of BÝT in Czech ): In:Les etudes balkaniques Tcheques X., Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998. 1. vyd. sv.10. Prague : Euroslavica; 1999, s. 83-88 ISBN 80-85494-50-7
 715. Čermák, František - Holub, Jan - Hronek, Jiří - Šára, Milan - Short, David - Gammelgaard, Karen: Tjekkisk for forkursus [učebnice VŠ]. (Czech for the beginner's course). Oslo: Institut for Osteuropeiske og orientalske studier; 1998
 716. Čermák, František - Kubíček, Petr: Jazykový korpus a škola [I] , In: Český jazyk a literatura Vol. 48., 1997-1998, No.3-4., s. 84-92 ISSN 0009-0786
 717. Čermák, František [autor statě]: Expressions of AGREEMENT and DISAGREEMENT in Plato's Republic in Czech and English editoři: Marcinkeviciene, R., Volz, N., In: Telri. Proceedings of the Second European Seminar 'Language Applications in Multilingual Europe'. Mannheim//Kaunas: IDS//VDU; 1997, S. 17-19 ISBN neuvedeno
 718. Čermák, František: Obecná čeština: je součástí české diglosie? [I] , In: Jazykovědné aktuality Vol. XXXIV., 1997, No.3-4., s. 34-43 ISSN neuvedeno
 719. Čermák, František: Synchrony and Diachrony Revisited: Was R. Jakobson and the Prague Circle right in their Criticism of de Saussure? [I] , In:Folia Linguistica Historica Vol. XVII., 1997, No.1-2., S. 29-40 ISSN neuvedeno
 720. Čermák, František: Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy [učebnice VŠ] , 2. vyd. Praha: UK; 1997, 98 s. ISBN neuvedeno
 721. Čermák, František - Hrnčířová, Zdenka: Nizozemsko-český slovník. Nederlands-Tsjechisch woordenboek [slovník] , 2. rozšířené vyd. Praha: Leda; 1997, 1039 s. ISBN 80-85927-12-8
 722. Čermák, František - Sgall, Petr: Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a problémy [I] , In: Slovo a slovesnost Vol. 58., 1997, No.?, s. 15-25 ISSN 0037-7031
 723. Čermák, František [autor statě]: Ferdinand de Saussure and the Prague School of Linguistics [sborník] editor: E. Hajičová, M. Č. O. L. P. S., In: Travaux du Cercle linguistique de Prague. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Comp.; 1996, s. 59-72
 724. Čermák, František: Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace [původní] , In: Slovo a slovesnost Vol. 57., 1996, No.2., s. 81-90 ISSN 0037-7031
 725. Čermák, František [autor překladu]: [učebnice VŠ] , In: Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. Praha: Academia Praha; 1996, 468 s. Ferdinand de Saussure Cours de linguistique générale ISBN 80-200-0560-9
 726. Čermák, František [autor statě]: Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie. [sborník] , In: Spisovnost a nespisovnost dnes, Sb. prací Ped. fakulty MU v Brně. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita; 1996, s. 14-18
 727. Čermák, František: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek. [původní] , In: Slovo a slovesnost 1996, No.57., s. 30-46 ISSN 0037-7031
 728. Čermák, František: Systém českých předložek (teze přednášky) [původní] , In: Zápisník slovenského jazykovedca Vol. 14., 1995, No.1-4., s. 29-30
 729. Chrissou, Marios (2000): Kontrastive Untersuchungen zu deutschen und neugriechischen Phraseologismen mit animalistischer Lexik. Clemon-Verlag, Essen.
 730. Corpas Pastor, Gloria (1999): "Consideraciones en torno al procesamiento y traducción al espanol de la fórmula Hear, hear!". In: Léxico y Voces del Espanol. (Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga. Editors: Manuel Alvar Ezquerra and Gloria Corpas Pastor). 91-111.
 731. Corpas Pastor, Gloria (2000): "Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseología", In: Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. (Ed.: G. Corpas Pastor. Comares. Granada.) (ISBN: 84-8444-021-4). 483-522.
 732. Corpas Pastor, Gloria (ed.) (2000): Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Comares, Granada. (ISBN: 84-8444-021-4).
 733. Corpas Pastor, Gloria and Alvar Ezquerra, Manuel (2000): "Usos y valores de para nada en un corpus de espanol peninsular actual", in Lingüística del corpus. Colección gramática espanola, ensenanza e investigación. (Authors: M. Alvar Ezquerra, A. P. Briz, N. Cartagena, G. Corpas Pastor, G. De Mello, G. D. Sterck, K. P. Jensen, G. Knauer, L. Lavacchi, D. Mighetto, S. Moreno Fernández, M. Ortega Gil, G. Rojo, F. Sánchez León, G. Subirats, H. P. Ueda. Ediciones Universidad de Salamanca). 229-242
 734. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): Haben transformationelle Defekte der Idiomstruktur semantische Ursachen? In: Nicole Fernandez-Bravo, Irmtraud Behr und Claire Rozier (Hrsg.). Phraseme und typisierte Rede. Tübingen: Stauffenburg, (Eurogermanistik, 14), 25-37.
 735. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): Kontrastive Phraseologie in Theorie und Wörterbuch. In: Baur, Rupprecht S./Chlosta, Christoph/Piirainen, Elisabeth (Hrsg.). Wörter in Bildern - Bilder in Wörtern: Beiträge zur Phraseologie aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
 736. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): Kulturelle Spezifik in der Phraseologie: allgemeine Probleme und kontrastive Aspekte. In: Sabban, Annette (Hg.). Phraseologie und Übersetzen. Phrasemata II. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 41-58.
 737. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): On the cross-linguistic equivalence of idioms. In: Christopher Beedham (ed.). "Langue" and "parole" in synchronic and diachronic perspective. Selected proceedings of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europeae, St. Andrews, 1998. Amsterdam/Oxford: Elsevier Science B.V.
 738. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): Phraseologische Wörterbücher Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch. Stand und Perspektiven. In: Germanistische Linguistik 143-144. Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IV. Hrsg. Herbert E. Wiegand. Hildesheim/New York: Georg Olms Verlag, 141-175.
 739. Dobrovol'skij, Dmitrij (1999): Zu semantischen und pragmatischen Effekten kreativer Idiom-Modifikationen. In: Nouveaux Cahiers d'Allemand 17. Nancy: Université de Nancy II, 363-374.
 740. Dobrovol'skij, Dmitrij (2000): Gibt es Regeln für die Passivierung deutscher Idiome? In: Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 1999. Bonn: DAAD.
 741. Dobrovol'skij, Dmitrij (2000): Idioms in contrast: a functional view. In: Gloria Corpas Pastor (ed.). Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Granada: Editorial Comares, 367-388.
 742. Dobrovol'skij, Dmitrij/Piirainen, Elisabeth (1999): "Keep the wolf from the door: animal symbolism in language and culture." In: Proverbium 16/1999, 61-93.
 743. Dobrovol'skij, Dmitrij; Piirainen, Elisabeth (2002): Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Unveränderte Neuauflage der Ausgabe von 1997. Bochum: Brockmeyer [=Studien zur Phraseologie und Parömiologie 8].
 744. Durco, Peter (2003): Empirische Daten zur Sprichw^?rtervariabilität. In: Flut von Texten - Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik für Phraseologie /Red. H. Burger, A. Häcki Buhofer, G. Gréciano. Baltsmannweiler: Schneider Verlag, 83-95.
 745. Durco, Peter (2004): Interferenzbereiche der Fremdsprachenphraseologie. In: Europhras 2000. Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15. 'Äi 18. Juni 2000 in Aske/ Schweden /Red. Ch. Palm-Meister. Tübingen : Stauffenburg Verlag, 79-88.
 746. Durco, Peter (2004): Slovak Proverbial Minimum: The Empirical Evidence. In: Res humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. Ed. Csaba Foeldes. Tübingen: Gunter Narr, 59-69.
 747. Durco, Peter: Publikationsliste (plik PDF)
 748. Elspaß, Stephan (1999): Redensartlichkeit und Formelhaftigkeit in Briefen von Eifel-Auswanderern aus dem 19. Jahrhundert. In: Rheinische Vierteljahrsblätter. 63, 305-319.
 749. Elspaß, Stephan (2000): Phraseologie im deutschen Parlamentarismus. Zu historischen Entwicklungen im Sprachverhalten politischer Redner. In: Burkhardt, Armin/Kornelia Pape (Hrsg.) : Sprache des deutschen Parlamentarismus. Studien zu 150 Jahren parlamentarischer Kommunikation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 261-287.
 750. Faro, Ken (2000): Idiomatik i moderne dansk-tysk leksikografi. In: Hermes 25, 176-202.
 751. Faro, Ken (2001): Äquivalenz kann man mit der Laterne suchen. Om idiomatik og overs^?3ttelse mellem dansk og tysk. In: MDT-Nyt 3/2001, 10-30.
 752. Faro, Ken (2002): Somatismen als Problem der dänischen und deutschen Lexikographie. In: Mogensen, J.E./Gottlieb, H./Zettersten, A. (Hg.): Symposium on Lexicography X. Proceedings of the Tenth International Symposium on Lexicography May 4-6, 2000, at the University of Copenhagen. Lexicographica. Series Maior, 109. Tübingen: Niemeyer, 107-124.
 753. Faro, Ken (2003): Det ligger lige pa tungen. Den danske fraseologi. In: Mal og Male 2003/3.
 754. Faro, Ken (2003): Omkring det gronne bord. Dansk-tysk idiomatik og sprogforandring. In: Studier i nordisk 2003/2003. S. 51-75. ISBN: 87-89-641-10-8, ISSN: 1601-4715
 755. Faro, Ken (2003): Ordsprog i nutidsdansk. In: Danske studier 98, 2003.
 756. Faro, Ken (2004): "Hvornar gar man over aen efter vand? Idiomatiske akvivalensproblemer i leksikologi og leksikografi. Med dansk og tysk som eksempel". In: LexicoNordica 11, 85-108. Oslo: Nordisk forening for leksikografi. ISSN: 0805-2735.
 757. Faro, Ken (2004): Am Anfang. Zur Erforschung der dänisch-deutschen Idiomatik. In: Csaba Földes/Jan Wirrer (Hg.): Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. S. 105-117. Hohengehren: Schneider Verlag. ISBN: 3-89676-880-8
 758. Faro, Ken (2004): Hvornar gar man over aen efter vand? Idiomatiske akvivalensproblemer i leksikologi og leksikografi. In: LexicoNordica 11, 2004.
 759. Faro, Ken (2004): Idiomer pa Nettet. Den Danske Idiomordbog og fraseografien. In: Hermes 32, 2004.
 760. Faro, Ken (2004): Vom geschossenen Papagei und anderen Schwierigkeiten. Phraseologisch falsche Freunde im Deutschen und D^§nischen. In: Deutsch als Fremdsprache 2004/3. S. 152-157. ISSN: 0011-9741.
 761. Filatikina, Natalia (2001/2002): Phraseologismen im heutigen Luxemburgischen. Ergebnisse einer empirischen Pilotstudie. In: Bulletin linguistique et ethnologique 31/ 32 2001/ 2002, 61-84
 762. Filatikina, Natalia (2002): Sech de Tutti Batti stellen oder schaffe wéi e Mario? Ergebnisse einer empirischen Pilotstudie zur Kenntnis von Redewendungen bei luxemburgischen Jugendlichen. In: Volkskultur an Rhein und Mass 20 Jg. 1, 9'Äi26
 763. Filatikina, Natalia (2002): Zum kulturellen Aspekt der Phraseologie des Lëtzebuergeschen. In: Phraseologieforschung in Raum und Zeit. Akten der 10. Tagung des Westfälischen Arbeitskreises 'ÄuPhraseologie/ Parömiologie'Äú. Hg. v. Elisabeth Piirainen - Ilpo Tapani Piirainen, Baltmannsweiler, 33-57
 764. Filatikina, Natalia (2003): Phraseologie der luxemburgischen Sprache: Eine Projektvorstellung. In: Flut von Texten - Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. Hg. v. Harald Burger - Gertrud Gréciano - Annelies Häcki Buhofer. Baltmannsweiler, 329-344
 765. Filatikina, Natalia (2003): Phraseologismen in der Sprache der Jugendlichen am Beispiel des Luxemburgischen. In: Jugendsprachen - Spiegel der Zeit. Internationale Fachkonferenz 2001 an der Bergischen Universit^§t Wuppertal. Hg. v. Eva Neuland. Frankfurt a. M., 125-133 [= Reihe Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge]
 766. Földes, Csaba (2000): Egybevetö frazeológia: dimenziók és perspektívák. In: Györke, Zoltán et al. (szerk.): Nyelv, aspektus, irodalom. Köszöntö könyv Krékits József 70. születésnapjára. Szeged: SZTE. S. 97-106.
 767. Fuertes-Olivera, Pedro A. (1999): "A Database on English Lexicology: The Formal-Informal English Language Database (FIELD)". International Journal of Corpus Linguistics 4(1), 53-75.
 768. Giermak-Zielińska T., Les expressions figées. Propositions pour un traitement contrastif, Instytut Romanistyki UW, Warszawa 2000
 769. Granger S., Meunier F., Phraseology: an interdisciplinary perspective. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam - Philadelphia 2008, stron 422, ISBN 978-90-272-3246-5
 770. Grzybek, Peter (1999 [2000]): "Wie lang sind slowenische Sprichwörter? Zur Häufigkeitsverteilung von (in Worten berechneten) Satzlängen slowenischer Sprichwörter. In: Anzeiger für slavische Philologie, (27), 87-108.
 771. Grzybek, Peter (1999): "Empirische Befunde zur Theorie stereotyper Vergleiche. Bosnische Vergleiche auf dem Prüfstand." In: Baur, R. S.; Chlosta, Ch.; Piirainen, E. (Hrsg.), Wörter in Bildern - Bilder in Wörtern. Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Hohengehren, Schneider, 177-198.
 772. Grzybek, Peter (1999): "Sprichwort - Wahrwort? Das Sprichwort zwischen Norm und Denkmodell. In: Bernard, J. (ed.), Kultur und Lebenswelt als Zeichenphänomene. Festschrift für Ivan Bystrina und Ladislav Tondl. Wien, 127-148.
 773. Grzybek, Peter (2000): "Methodological Remarks on Statistical Analyses in Empirical Proverb Scholarship." In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship, vol. 17. The University of Vermont, 121-132. [Zusammen mit R. Grotjahn]
 774. Grzybek, Peter (2000): "Zum Status der Untersuchung von Satzlängen in der Sprichwortforschung. Methodologische Vor-Bemerkungen. In: Slovo vo vremeni i prostranstve. K 60-letiju professora V. M. Mokienko. Sankt Peterburg, 430-457.
 775. Grzybek, Peter (2000): Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit von G. L. Permjakov. Mit einer Analyse allgemein bekannter deutscher Sprichwörter. Herausgegeben, übersetzt und bearbeitet von Peter Grzybek. Hohengehren, Schneider. [= Phraseologie und Parömiologie; 4]
 776. Grzybek, Peter (2000): G. L. Permjakovs Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit. In: Grzybek, P. (Hg.), Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit von G. L. Permjakov. Mit einer Analyse allgemein bekannter deutscher Sprichwörter. Hohengehren, Schneider, 1-41.
 777. Grzybek, Peter (2000): Versuch macht klug?! Logisch-semiotische Klassifikation bekannter deutscher Sprichwörter. In: Grzybek, P. (Hg.), Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit von G.L. Permjakov. Mit einer Analyse allgemein bekannter deutscher Sprichwörter. Hohengehren, Schneider, 169-199. [Zus. mit Ch. Chlosta]
 778. Häcki Buhofer, A.; Burger, H.; Gautier, L. (Hrsg.) (2000): Phraseologiae Amor. Aspekte europäischer Phraseologie. Festschrift für Gertrud Gréciano zum 60. Geburtstag. Hohengehren.
 779. Kispál, Tamás (1999): Einige deutsche Sprichwort-Wörterbücher aus der Sicht des DaF-Lerners. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, 163-181.
 780. Kispál, Tamás (1999): Sprichwortäquivalenz im allgemeinen zweisprachigen Wörterbuch. In: Sabban, Annette (Hrsg.): Phraseologie und Übersetzen. Phrasemata II. Bielefeld: Aisthesis, 159-174.
 781. Kispál, Tamás (1999): Sprichwörter im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In: Bassola, Peter/Oberwagner, Christian/Schnieders, Guido (Hrsg.): Schnittstelle Deutsch. Linguistische Studien aus Szeged. Festschrift für Pavica Mrazovic. Szeged: Grimm (= Acta Germanica, 8), 85-97.
 782. Kispál, Tamás (1999): Sprichwörter im Fremdsprachenunterricht. In: Deutschunterricht für Ungarn 14 , 23-34.
 783. Kispál, Tamás (1999): Sprichwörter unter dem Aspekt des Fremdsprachenlerners. In: Baur, Rupprecht S./Chlosta, Christoph/Piirainen, Elisabeth (Hrsg.): Wörter in Bildern - Bilder in Wörtern. Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren (= Phraseologie und Parömiologie, 1), 239-248.
 784. Kispál, Tamás (2000): Sprichwörter in einem phraseologischen Wörterbuch. In: Informationen Deutsch als Fremdsprache 27, 367-375.
 785. Kispál, Tamás: Zur Behandlung von Sprichwörtern im DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache 36 (3/1999), 166-169.
 786. Korhonen, Jarmo (2000): Idiome und Sprichwörter in der deutsch-finnischen Lexikografie. In: U. Heid, S. Evert, E. Lehmann u. Chr. Rohrer (Eds.): Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress, EURALEX. Vol. II. Stuttgart, 569-578.
 787. Korhonen, Jarmo (2000/2002): Zur Einrichtung der Phraseologiekomponente von Wortartikeln in einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen. In: P. Wiesinger unter Mitarb. von H. Derkits (Hrsg.): Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien. "Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert". Bd. 2: Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache - Lexikologie und Lexikographie. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Oxford, Wien, 365-371.
 788. Korhonen, Jarmo (2001): Alles im Griff - Homma hanskassa. Saksa-suomi-idiomisanakirja. Idiomwörterbuch Deutsch-Finnisch. Unter Mitarbeit von Katja Menger und der Arbeitsgruppe Deutsch-Finnische Phraseologie. Helsinki.
 789. Korhonen, Jarmo (2002): Typologien der Phraseologismen: Ein Überblick. In: D. A. Cruse, Fr. Hundsnurscher, M. Job u. P. R. Lutzeier (Hrsg.): Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). Berlin, New York, 402-407.
 790. Korhonen, Jarmo/Wotjak, Barbara (2001): Kontrastivität in der Phraseologie. In: Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Hg. von Gerhard Helbig/Lutz Götze/Gert Henrici/Hans-Jürgen Krumm. 1. Halbband. Berlin/New York, 224-235.
 791. Laskowski M., "Es gibt Sone und Solche". Phraseologismen als Mittel zur Charakterisierung der Personen im Kommunikationsprozess, w: Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 2002, 37, s. 124-131.
 792. Laskowski M., "Es rauschut gleich im Karton!", Weiter im Text: Einige Überlegungen zur kontextuellen Vernetzung der satzglied- und satzwertigen Phraseologismen, w: Texte in Kontexten, Hersg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra 2004
 793. Laskowski M., "Last, but not least". Untersuchungen zu Fremdwörtern und fremdsprachigen Wortverbindugen im phraseologischen Bestand des Deutschen und des Polnischen, w: Kontakty językowe w Europie Środkowej - Sprachkontakte in Mitteleuropa: konferencja nauk. w Olecku 23-24.06.2003. Olecko 2004.
 794. Laskowski M., Divergenz und Konvergenz der Homonymie und Polysemie im Bereich der Phraseologie, w: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 2000, 15, s. 123-139.
 795. Laskowski M., Eurapäische Pluralität in Phraseologismen mit Eigennamen im Deutschen und Polnischen und ihre Rolle im Fach Deutsch als Fremdsprache, w: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen, 2003, s. 61-74.
 796. Laskowski M., Inkluzja teorii frazeologicznych do praktyki nauczania języków obcych jako imperatyw lingwistyki konfrontatywnej, w: Neofilolog 2003, 22, s. 45-57.
 797. Laskowski M., Interkulturelle und interlinguale Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, w: Kommunikation für Europa: Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachenlernen: Materialien von der sprachwisseschaftlichen Konferenz Szczecin-Pobierowo, 07.09.-09.09.2003. Szczecin 2003.
 798. Laskowski M., Kulturgeschichte im Spiegel deutscher Phraseologie und Parömiologie am Beispiel des weihnachtlichen und österlichen Brauchtums, w: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage. Hradec Králové 2003.
 799. Laskowski M., Semantische und pragmatische Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, Zielona Góra, 2003.
 800. Laskowski M., Stereotype Zwillingsformeln, w: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka 2000, 15, s. 111-122.
 801. Laskowski M., Substantiv-Verb-Kollokationen im Deutschen und im Polnischen. Ein Beitrag zum konventionellen Spracherwerb und Sprachgebrauch, w: Sprachkontakte und Literaturvermittlung: Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburstag. Zielona Góra 2001.
 802. Laskowski M., Zur didaktischen Potenz komparativer Pharaseologismen in der deutsch-polnischen Konfrontation, w: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage, Hradec Králové 2003.
 803. Levin-Steinmann, Anke (2002): Passivbildung aus kognitiver Sicht im allgemeinen und bei Phraseologismen. - Wer A sägt, muss auch B sägen. Phraseologie und Parömiologie. Bd. 9. (Akten der 8./9. Tagung des Westfälischen Arbeitskreises Phraseologie/Parömiologie 1999/2000). (Hrsg. D. Hartmann/J. Wirrer) Baltmannsweiler, 211-229.
 804. Levin-Steinmann, Anke (2002): Zum Verständnis der phraseologischen Teilbarkeit. - Phraseologie in Raum und Zeit. Phraseologie und Parömiologie. Bd. 10. (Akten der 10. Tagung des Westfälischen Arbeitskreises Phraseologie/Parömiologie 2001). (Hrsg. E. Piirainen/I. Piirainen) Baltmannsweiler, 161-176.
 805. Mellado Blanco, Carmen (1996): Engels Ansichten zur Valenztheorie in der Phraseologie, Revista de Filolog^?a Alemana 4/1996, S.. 235-243.
 806. Mellado Blanco, Carmen (1997): Fraseologismos alemanes y espanoles del campo de las emociones, Paremia 6, S. 383-388.
 807. Mellado Blanco, Carmen (1997): Revisión crítica de Duden 11 'Äi Redewendungen und sprichw^?rtliche Redensarten y de Moderne Deutsche Idiomatik desde la perspectiva de un usuario no nativo, Philologia Hispalensis XI, S. 245-255.
 808. Mellado Blanco, Carmen (1997): Usuelle Varianten der deutschen Phraseologie, Forum 8, S. 133-144.
 809. Mellado Blanco, Carmen (1998): Acercamiento al fenomeno de la polisemia en la Fraseología del alemán, Paremia 7, S. 113-120.
 810. Mellado Blanco, Carmen (1998): Eine Analyse des mikrostrukturellen Modellcharakters bei deutschen und spanischen Phraseologismen. In: Wolfgang Eismann (Hrsg.): Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Brockmeyer, S. 477-488. ISBN 3-8196-0567-3.
 811. Mellado Blanco, Carmen (1998): Historische Entwicklung der deutschen Paarformeln mit somatischen Komponenten, Neuphilologische Mitteilungen 3 XCIC/98, S. 285-295.
 812. Mellado Blanco, Carmen (1999): Das bildliche Potential der deutschen Körperteilbezeichnungen, Muttersprache 109/1999, S. 246-260.
 813. Mellado Blanco, Carmen (1999): La relevancia de la metáfora en el proceso de formación de fraseologismos alemanes y espanoles: las metáforas locales, Paremia 8, S. 333-338.
 814. Mellado Blanco, Carmen (1999): Problemas específicos en la didáctica de la fraseología alemana. In Clara Ubieto (Hrsg.): Perspectivas actuales de la ensenanza del alemán como lengua extranjera en Espana, Ed. Anubar, S. 81-92. ISBN 84-7013-267-9.
 815. Mellado Blanco, Carmen (2000): Formas estereotipadas de realización no verbal en alemán y espanol: los cinegramas desde un enfoque contrastivo-histórico. In Gloria Corpas (Hrsg.): Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción, Ed. Comares, S. 389-410. ISBN 84-8444-021-4.
 816. Mellado Blanco, Carmen(2000): Imágenes asiduas del lenguaje figurado del alemán y el espanol: Un universal lingüístico? In Luis Iglesias (Hrsg.): I Congreso de Lingüística Contrastiva, Lenguas y Culturas (Santiago de Compostela, mayo 1998), Servicio de Publicaciós da USC, S. 141-154.
 817. Mieder, Wolfgang (1999): Sprichwoerter/Redensarten - Paroemiologie. Julius Groos, Heidelberg.
 818. Mieder, Wolfgang (1999): Sprichwoertliche Aphorismen: Von Georg Christoph Lichtenberg bis Elazar benyoetz. Edition Praesens, Wien.
 819. Mieder, Wolfgang (2000): "In lingua veritas": Sprichwoertliche Rhetorik in Victor Klemperers Tagebuechern 1933-1945. Edition Praesens, Wien.
 820. Mieder, Wolfgang (2000): The Proverbial Abraham Lincoln: An Index to Proverbs in the Works of Abraham Lincoln. Peter Lang, New York.
 821. Mieder, Wolfgang (Hrsg.) (2000): Sprichwoerter bringen es an den Tag: Paroemiologische Studien zu Lessing, Brecht, Zuckmayer, Kaschnitz, Kaleko und Eschker. The University of Vermont, Burlington, Vermont.
 822. Mieder, Wolfgang und Janet Sobieski (1999): Proverb Iconography: An International Bibliography. Peter Lang, New York.
 823. Mlacek Josef, Slovenská frazeólogia, Bratislava 1978.
 824. Moon R., Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach, Clarendon Oxford University Press, 1998, stron 338, ISBN 0-19-823614-X
 825. Müller, Kathrin (1993): "Und der Kalif lachte, bis er auf den Rücken fiel" - Ein Beitrag zur Phraseologie und Stilkunde des klassischen Arabisch, Teil 1-2, München. (Beiträge zur Lexikographie des Klassischen Arabisch Nr.10. In: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Jahrgang 1993, Heft 2).
 826. Müller, Kathrin (2001): "Da war ihm, als müsse er fliegen vor Freuden" - 'Tausendundeine Nacht' als Fundus für arabische Phraseologie, München. (Beiträge zur Lexikographie des Klassischen Arabisch Nr.15. In: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Jahrgang, Heft 1)
 827. Naciscione, Anita (2001): Phraseological Units in Discours: Towards Applied Stylistics. Riga, Latvia: Latvian Academy of Culture. ISBN 9984-9519-0-1.
 828. Norrick, Neal (1999): Paradox and metaphor: A discourse approach. Lingua e Stile 2, 191-200.
 829. Norrick, Neal (2000): Conversational Narrative. Amsterdam: Benjamins.
 830. Nunberg G., Sag I., Wasow T.: Idioms, Language vol. 70 Nr 3 (september) 1994
 831. Parad, Jouko (2003): Biblische Verbphraseme und ihr Verhältnis zum Urtext und zur Lutherbibel. Ein Beitrag zur historisch-kontrastiven Phraseologie am Beispiel deutscher und schwedischer Bibelübersetzungen. Peter Lang [=Finnische Beiträge zur Germanistik Band 9].
 832. Piirainen, Elisabeth (2000a): Phraseologie der westmünsterländischen Mundart. Teil 1 Semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren [= Phraseologie und Parömiologie 2].
 833. Piirainen, Elisabeth (2000b): Phraseologie der westmünsterländischen Mundart. Teil 2: Lexikon der westmünsterländischen Redensarten. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren = [Phraseologie und Parömiologie 3].
 834. Piirainen, Elisabeth (2000c): Usualisiertes Wortspiel im Niederdeutschen. In: Language: theory, history, typology. Moscow: Editorial URSS Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistics, 388-399.
 835. Piirainen, Elisabeth (2001): "Der hat aber Haare auf den Zähnen!" Geschlechtsspezifik in der deutschen Phraseologie. In: Hoberg, Rudolf (Hrsg.): Sprache-Erotik-Sexualität = Philologische Studien und Quellen, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 283-307.
 836. Piirainen, Elisabeth (2001b): Dat klopt als een zwerende vinger. Zum usualisierten Wortspiel in der niederländischen Phraseologie. In: Neerlandica Wratislaviensia (13), 51-66.
 837. Piirainen, Elisabeth (2001c): 'Falsche Freunde' in der Phraseologie: Versuch einer Modellierung. In: Nikula, Henrik; Drescher, Robert (Hrsg.): Lexikon und Text. Beiträge auf der 2. Tagung zur kontrastiven Lexikologie, Vaasa 7.-9.4.2000. Vaasa: Vaasan Yliopiston Julkaisuja = Selvityksiä ja raportteja 76, Saxa Sonderband 4, 151-169.
 838. Piirainen, Elisabeth (2001d): Zur Bekanntheit von Phraseologismen in den regionalen Umgangssprachen - erste theoretische Ergebnisse. In: Nowa frazeologia w nowej Europie. Neue Phraseologie im neuen Europa. Slowo. Tekst. Czas VI. Tezy referatów miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wresnia 2001 r. Pod redakcja Harry Waltera, Walerija Mokijenki i Michaila Aleksiejenki. Greifswald:Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 131-133.
 839. Piirainen, Elisabeth (2001e): "Phraseologie und Arealität." In: Deutsch als Fremdsprache 38 (4/2001), 240-243.
 840. Piirainen, Elisabeth (2002a) "'Landschaftlich', 'norddeutsch' oder 'berlinisch'? Zur Problematik diatopischer Markierungen von Idiomen." In: Deutsch als Fremdsprache 39 (1/2002), 37-41.
 841. Piirainen, Elisabeth (2002b): "Er zahlt keine Steuern mehr. Phraseologismen 'sterben' in den deutschen Umgangssprachen." In: Piirainen, Elisabeth; Piirainen, Ilpo Tapani (Hrsg.): Phraseologie in Raum und Zeit. Akten der 10. Tagung des Westfälischen Arbeitskreises "Phraseologie/ Parömiologie" (Münster 2001), 213-238.
 842. Piirainen, Elisabeth (2002c): " 'Ein Wink mit dem Scheunentor?' Nochmals zur Bekanntheit von Idiomen." In: Deutsch als Fremdsprache 39/4, 222-226.
 843. Piirainen, Elisabeth (2002d): "Geschlechtsspezifisch markierte Idiome: Hochdeutsch und Niederdeutsch im Vergleich." In: Wiesinger, Peter (Hrsg.): Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Bern [et al.]: Peter Lang, 373-378.
 844. Piirainen, Elisabeth (2002e): "Bier mit ins Hofbräuhaus nehmen oder Sand in die Sahara tragen? Nochmals zum Idiomtyp 'Eulen nach Athen tragen' ". In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 19.
 845. Piirainen, Elisabeth (2003a): "Areale Aspekte der Phraseologie: Zur Bekanntheit von Idiomen in den regionalen Umgangssprachen." In: Harald Burger; Gertrud Gréciano; Annelies Häcki Buhofer (Hrsg.): Flut von Texten - Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 117-128.
 846. Piirainen, Elisabeth (2003b): Es ist noch nicht im Topf, wo's kocht. Zu Idiomen aus dem Raum der ehemaligen DDR. In: Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie 43, 203-219.
 847. Piirainen, Elisabeth (2003c): Hij is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Idiome des semantischen Feldes 'sterben' im Niederländischen. In: Neerlandica Wratislaviensia 14, 109-134.
 848. Piirainen, Elisabeth / Ilpo Tapani (Hrsg.) (2002): Phraseologie in Raum und Zeit. Akten der 10. Tagung des Westfälischen Arbeitskreises "Phraseologie/ Parömiologie" (Münster 2001). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren [= Phraseologie und Parömiologie Band 10]
 849. Ptashnyk, Stefaniya (2000): Zum Begriff der phraseologischen Modifikation. In: Kwartalnik neofilologiczny. Zeszyt 3/2000. Warszawa: Polska akademija nauk, 2000. S. 301-310.
 850. Ptashnyk, Stefaniya (2001): Phraseologische Substitution und ihre Funktionen im Text. In: Wirkendes Wort. Deutsch Sprache und Literatur in Forschung und Lehre. Heft 3/2001. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2001. S. 435-454.
 851. Ptashnyk, Stefaniya (2003): Wie hart ist die phraseographische Nuss? Überlegungen zu phraseologischen Wörterbüchern aus der Sicht der ukrainischen Germanistik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Band 29, 2003. München: Iudicium Verlag, 2003. S. 31-54.
 852. Polish and English Language Corpora for Research and Applications, p. Wyszukiwarka kolokacji PELCRA NKJP
 853. Sabban, Annette (2003): "Zwischen Phraseologismus und freier Wortverbindung: korpusbasierte Untersuchungen zu Kollokationen und Kollokationsfeldern des visuellen Verhaltens im Französischen". In: Harald Burger u.a. (Hgg.) Flut von Texten - Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. Hohengehren. S. 61-72.
 854. Sabine Fiedler (2003): Sprachspiele im Comic. Das Profil der deutschen Comic-Zeitschrift MOSAIK. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag (ISBN 3-937209-41-7), 283 S. (Das Buch enthält ein 30-Seiten-Kap. zu sog. phraseologischen Spielen sowie einen Anhang zu den häufigsten Phraseologismen in diesem Comic 1955-2002)
 855. Sabine Fiedler/Pavel Rak (2004): Ilustrita Frazeologio. Dobrichovice (bei Prag): KAVA-PECH (ISBN 80-85853-57-4), 135 S. (Das Büchlein enthält 62 Esperanto-Phraseologismen, die erläutert und mit Beispielen belegt werden; jede Einheit wird durch eine witzige Karikatur sowie (Teil-)äquivalente in verschiedenen Sprachen begleitet.)
 856. Sosiński M., Fraseologia comparada del Polaco y del Espanol: su tratamiento en los diccionarios bilingües, Granada 2006 (ISBN 84-338-3864-4), http://hera.ugr.es/tesisugr/16128552.pdf
 857. Steyer, Kathrin (2000): Usuelle Wortverbindungen des Deutschen. Linguistisches Konzept und lexikografische Möglichkeiten. In: Deutsche Sprache 2/00, 101-125.
 858. Steyer, Kathrin (2002): Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Zum linguistischen Erklärungspotenzial der korpusbasierten Kookkurrenzanalyse. In: Ha^?§-Zumkehr, Ulrike/Kallmeyer, Werner/Zifonun, Gisela (Hrsg.): Ansichten der deutschen Sprache. Festschrift für Gerhard Stickel zum 65. Geburtstag. Narr, Tübingen. (Studien zur deutschen Sprache 25), 215-236
 859. Szczęk J., Wysoczański W., Das sprachliche Weltbild am Beispiel der deutschen und polnischen Wie Vergleiche mit Tierbezeichnungen im Komponentenbestand, Studia Linguistica XXIII, 2004, s. 87-143.
 860. Szpila G., False Friends in Phraseology: An English-Polish Contrastive Study. In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.), Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future. Kraków 2000; Jagiellonian University Press, ss. 77-82
 861. Szpila G., Archaic Lexis in Polish Proverbs. In Witalisz, W., (ed.), And gladely wolde he lerne and gladly teche. Sudies on Language and Literature in Honour of Professor Dr. Karl Heinz Göller. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, ss. 187-193
 862. Szpila G., Teaching universal and culture-specific concepts. A case study of English and Polish proverbs. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 121/2003, Kraków, s. 317-323
 863. Szpila G., Phraseology in Literary Texts: Fortms and Functions. In Leśniewska, J.; Witalisz, E. (red.), The Legacy of History. English and American Studies and the Significance of the Past. Vol. 2. Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 2004, ss. 30-40
 864. Wierzbicka A.: Why 'kill' does not mean 'cause to die', Foundations of Language 13, 1975.
 865. Wierzbicka A.: Semantic Primitives, Frankfurt, 1972.
 866. Wierzbicka A.: English Speech Act Verbs, Sydney, 1987.
 867. Wierzbicka A.: Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor, 1985.
 868. Wierzbicka A.: Lingua mentalis. The Semantic of Natural Language, Sydney, 1980.
 869. Wirrer, Jan (2000): 'Dau un 'Deef'. Morphologische, syntaktische, semantische und pragmatische Aspekte von Phraseologismen und ihre Behandlung in niederdeutschen Wörterbüchern. In: Niederdeutsches Wort 40, 1-26.
 870. Wirrer, Jan (2001): "vry vnde quith myt aller rechticheit vnde tobehoringe". Bremen 1474: Die Beurkundung einer Auflassung. Zur Formelhaftigkeit in mittelniederdeutschen Rechtstexten. In: Häcki Buhofer, Annelies; Burger, Harald; Gautier, Laurent (Hgg): Phraseologiae Amor. Aspekte europäischer Phraseologie. Festschrift für Gertrud Gréciano zum 60. Geburtstag. Baltmannsweiler, 253-262
 871. Wysoczański W., Сложности воспроизводимости. Репродуктивность фразем в свете инноваций (на материале выбранных единиц), w: Intercontinental Dialogue on Phraseology, vol. 6. Frazeologia a reprodukowalność w teorii i praktyce komunikacyjnej. Problemy – metody analizy – opis, red. W. Chlebda, J. Tarsa, University of Bialystok Publishing House, Białystok 2020, s. 165-182.
 872. Wysoczański W., Comparative Phrasemes X as Y in Polish and Other European Languages. In: Topics in Phraseology: Theory and Practice, red. P. Kakietek, vol. 1, 1998, s. 120-136.
 873. Żmigrodzki P., Verbo-nominal analytical constructions and the model of generative grammar. In: Topics in Phraseology: Theory and Practice; ed. Kakietek P., Katowice 1998, s. 137-161


  Działy

  1. Frazeologia, leksykografia i nauki pokrewne

  2. Obcojęzyczne: Český, Deutsch, English, Français, Русский, Slovački, Slovenski...

  3. Problemy językowe reklamy  3. Problemy językowe reklamy

 874. Albin K., Reklama - przekaz, odbiór, interpretacja Warszawa Wrocław : PWN , 2002 [cz I: Reklama - proces komunikacji i kreacji postaw, s. 10-140]
 875. Barczak A.S. red., Ze świata reklamy Kraków : Wydaw. UJ , cop. 1999 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ; z. 1
 876. Barthes Roland, Analiza retoryczna. Pamiętnik Literacki 1972 z. 2.
 877. Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Spraw Publicznych Warszawa : ISP , 1998
 878. Beliczyński J., Planowanie mediów w zarządzaniu reklam, Kraków Kluczbork, 1999
 879. Bralczyk J., Język na sprzedaż [r. I: Gatunek: reklama, II: Gra nadawcy z odbiorcą w racje i emocje, III. Reklamowe zabawy w prawdę, IV: Jaki ma być komunikat reklamowy, V: Funkcje i manipulacje (6 s.), VI: Odmiany języka, VII: Słowa, VIII: Frazeologia (8 s.), IX: Gramatyka reklamy, X. Składnia: Składnia, XI: Slogan (10 s.), XII: Tekst (6 s.), XIII: Reklama i kultura (4 s.), XIV: Społeczny kontekst reklamy (4 s.) Warszawa, Business Press Ltd b.dt.
 880. Bralczyk J., Reklama - perswazja informacji w: E. Kisielewska, red., Sztuka reklamy, Warszawa 1994
 881. Bralczyk J., Wspolny jezyk? (uwagi o reklamie) Prace Filologiczne XLIII, Warszawa 1998
 882. Bruneau E.A., Recepta na reklamę [przekł. z ang. Joanna i Jan Zarembowie] Warszawa, 1991
 883. Brzostowski H., Jezyk reklamy, Warszawa 1975
 884. Brzostowski M., Teoretyczne podstawy reklamy prasowej Warszawa, 1976
 885. Chłopicki W., Świątek J., Angielski w polskiej reklamie Warszawa Kraków : Wydaw. Naukowe PWN , 2000
 886. Cichocka H., Lichanski j.: Zarys historii retoryki. Od pocz tku do upadku cesarstwa bizantyńskiego & Richard Volkmann: Wprowadzenie do retoryki, Warszawa: UW 1993
 887. Curtius Ernst Robert: Europäische Literature ond lateinisches Mittelalter Zweite, durchgesehene Auflage, Bern 1954; Literatura europejska i lacinskie sredniowiecze, tlum. i opr. A. Borowski Krakow: UNIVERSITAS 1997
 888. Czaja D.: Reklamowy smak raju. Miedzy archetypem a historia w: Czaja D, red., Mitologie popularne, Kraków 1994
 889. Czarnecki Adam, Korsak Rafa Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Warszawa, 2001
 890. Dennison D., Tobey L.: Podrecznik reklamy, Lublin 1994
 891. Dolinski D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003
 892. Elgozy G., Paradoksy reklamy. Perswazja legalna (1969), Warszawa 1973
 893. Gołębiewska Maria: O samozwrotności tekstu reklamowego KiS 1997/3
 894. Golka M., Świat reklamy, Puszczykowo 1994
 895. Goślicki J.: Sztuka reklamy, Kraków 1994
 896. Gostyńska D., Retoryka z piekła rodem w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1976
 897. Górkowa M., Liparski R., Imprezy reklamowe Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 1963
 898. Grzegorczyk A.M. Badania reklamowe, Wyd. 2 popr., Warszawa 1999
 899. Grzegorczyk A.M. Teoria reklamy, Wyd. 2, Warszawa 1999
 900. Grzenia J., Funkcje języka mówionego jako składnika reklam radiowych w: red. Z. Kurzowa i wsp., Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków 1994
 901. Grzybczyk K., Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999
 902. Harris R., Kowalczyk P. Angielsko-polski słownik pojęć stosowanych w reklamie [Warszawa] : Biuro Reklamy TVP [Telewizji Polskiej] , [1994] 37)
 903. Hogan K., Psychologia perswazji (1996), wyd. 2, Warszawa 2001
 904. Horodecka A., Mitologiczny świat reklam: treści religijne w reklamie telewizyjnej emitowanej w Polsce w latach 2000-2001 oraz w wybranych przykładach reklamy zewnętrznej i prasowej, Kraków 2002
 905. Ignatowicz-Skowrońska J., Związki frazeologiczne w reklamie prasowej, w: K. Handke i wsp. red., Polszczyzna a / i Polacy u schyłku XX wieku Warszawa 1994
 906. Ind N., Wielkie kampanie reklamowe, przeł. M. Jóźwicka, Warszawa 2001
 907. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 1998
 908. Jankowiak D., Kanclerz M., Wydatki na reprezentację i reklamę: w prawie podatkowym i bilansowym, Szczecin 2002
 909. Karolczuk A., O słownictwie waloryzujacym w reklamie reklamie radiowej, w: red. Z. Kurzowa i wsp., Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków 1994
 910. Karpowicz A., Jak reklamować się zgodnie z prawem, Warszawa 1997
 911. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002
 912. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie Wyd. 2. Kraków 1999
 913. Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych Kraków, 1998
 914. Lewicki A.M., Frazeologizmy w sloganach reklamowych w: Lewicki A.M.Tokarski R. red., Kreowanie świata w tekstach, Lublin 1995
 915. Lewiński P.H. Retoryka reklamy, Wrocław 1999
 916. Lewis Herschell Gordon, Podręcznik reklamy w: Herschell Gordon Lewis, Carol Nelson, tłum. T. Gruszkowski, Warszawa, 2000
 917. Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy. Warszawa, 1996
 918. Maciejewski P.J., Podstawy efektywnej reklamy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki reklamy instytucji finansowo-ubezpieczeniowych i ich produktów, Radom 2000
 919. Mackiewicz J., Metafora w reklamie w: Lewicki A.M. Tokarski R. red., Kreowanie swiata w tekstach, Lublin 1995
 920. Majewski M., 7 sekretów skutecznej reklamy w Internecie, Warszawa, 2000
 921. Majkowska G.: Język reklamy, w: K. Handke, i wsp. red., Polszczyzna a / i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa 1994
 922. Szczęsna E.: Poetyka reklamy, PWN, Warszawa 2003

Działy

1. Frazeologia, leksykografia i nauki pokrewne

2. Obcojęzyczne: Český, Deutsch, English, Français, Русский, Slovački, Slovenski...

3. Problemy językowe reklamy


© Copyright by Piotr i Łukasz Müldner-Nieckowscy, Frazeologia.pl, 2013-2014


Русский,
 
Frazeologia.pl